زمانبندی

روشی سیستماتیک با هدف رسیدن به بهترین کارایی ممکن در مهمترین مسابقه سال می باشد که شامل خطی، غیر خطی (هفتگی و روزانه)، معکوس و ... می باشد...

ادامه مطلب

قدرت

از بین تمام تواناییهای حرکتی، قدرت و توان برای بیشتر ورزشها بیشترین اهمیت را دارند. قدرت، توانایی بکارگیری نیرو میباشد. بنابراین، افزایش آن بایستی اولین دغدغه یک مربی برای بهبود در عملکرد ورزشی باشد...

ادامه مطلب

استقامت

مدت زمانی است که یک فرد می تواند کاری را با یک شدت مشخص انجام دهد .خستگی، عامل اصلی محدودکننده استقامت و همچنین اثرگذار بر عملکرد ورزشی است. یک فرد زمانی استقامت دارد که به سادگی خسته نشده یا اینکه کار را با سطحی از خستگی ادامه دهد...

ادامه مطلب

سرعت

سرعت به دو نوع سرعت عمومی و سرعت ویژه تقسیم می گردد که سرعت عمومی به قابلیت اجرای هر نوع حرکتی به شکل سریع و سرعت ویژه به ظرفیت اجرای یک مهارت یا تمرین با سرعت مشخص / بالا گویند. سرعت حاصل نسبت بین مسافت و زمان می باشد و دربرگیرنده سه عامل زمان واکنش، تواتر حرکت در واحد زمان و سرعت طی یک مسافت معین می باشد...

ادامه مطلب

انعطاف

flower 5

ظرفیت اجرای حرکت در یک دامنه حرکتی بالا را گویند. دامنه حرکتی مفصل باید بیش از دامنه حرکتی مورد نیاز اجرای حرکت باشد؛ همچنین انعطاف لازمه اجرای مهارتها در دامنه حرکتی بالا و سهولت اجرای حرکات سریع در دامنه حرکتی است...

بیشتر

 

 

تغذیه

flower 6

در حال بارگذاری...

بیشتر

مطالب جدید

Flower 1 تغذیه

در حال بارگذاری...

Flower 2 توان

در حال بارگذاری...

Flower 3 چابکی

در حال بارگذاری...

Flower 4 توپ تمرینی

در حال بارگذاری...

ادامه مطلب

Free Web Counter