تحقیق آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجاري

تحقیق آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجاري
آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجاريقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 168بخشی از متن تحقیق:مقدمه ماده 1 – مقصود از تشكيلات و موسسات غير تجارتي مذكور در ماده
584 قانون تجارت كليه تشكيلات و موسساتي است كه براي مقاصد غير تجارتي از
قبيل امور علمي ياادبي يا امور خيريه و امثال آن تشكيل مي شود اعم از آن كه
موسسين و تشكيل دهندگان قصد انتفاع داشته يا نداشته باشند . تبصره –
تشكيلات و موسسات مزبور مي توانند عناويني از قبيل انجمن ، كانون يا بنگاه و
امثال آن اختيار نمايند ولي اتخاذ عناويني كه اختصاص به تشكيلات دولتي و
كشوري دارد از طرف موسسات مزبور ممكن نخواهد بود . ماده 2 – تشكيلات و موسسه مزبور از لحاظ انطباق با مقررات اين آئين نامه به دو قسمت مي شوند . الف – موسساتي كه مقصود از تشكيل آن جلب منافع و تقسيم آن بين اعضاء خود نباشد . ب
– موسساتي كه مقصود از تشكيل آن ممكن است جلب منافع مادي و تقسيم منافع
مزبور بين اعضاء خود يا غير باشد . مانند كانونهاي فني و حقوقي و غيره . ماده 3 – ثبت تشكيلات و موسسات مزبور در تهران در اداره ثبت شركتها و در شهرستانها در اداره ثبت مركز اصلي آن به عمل خواهد آمد . تبصره – ثبت موسسات و تشكيلات غير تجارتي كه در خارج از كشور به ثبت رسيده است فقط در تهران در اداره ثبت شركتها به عمل خواهد آمد . ماده
4 – موسسات و تشكيلات غير تجارتي خارجي ثبت نشده كه در ايران داراي فعاليت
هستند موظف مي باشند از تاريخ تصويب اين آئين نامه ظرف دو ماه طبق مقررات
مربوطه تقاضاي ثبت نمايند . الحاق يك تبصره به ماده 4 آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجاريشماره 962/33 8/11/47 تبصره ذيل به ماده 4 آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجارتي مصوب پنجم آذرماه سال 1337 اضافه ميگردد. تبصره
: اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به محض وصول تقاضاي ثبت اين قبيل
مؤسسات و تشكيلات مراتب را با ذكر خصوصيات به وزارت امور خارجه اعلام
ميدارد و پس از موافقت آن وزارتخانه طبق مقررات اقدام به ثبت آنها خواهد
نمود . وزير دادگستري فصل اول – در تسليم اظهار نامه و ثبت مجامع و موسسات غير تجارتي ماده
5 – اظهار نامه ثبت تشكيلات و موسسات مزبور بايد در دو نسخه به زبان فارسي
تنظيم شده و داراي تاريخ و امضاء حاوي نكات ذيل باشد : الف – اسم و اقامتگاه و تابعيت و موضوع موسسه و مراكز و شعب آن ب – اسم و اقامتگاه و شهرت اشخاصي كه براي اداره كردن موسسات و تشكيلات معين شده اند . ج – اسم و اقامتگاه و تابعيت وكيل در صورتي كه اظهار نامه وسيله وكيل تنظيم شده باشد . د
– تاريخ ثبت و محل و شماره ثبت نام كشوري كه موسسه در آن به ثبت رسيده در
صورتي كه موسسات يا تشكيلات مذكور در خارج از ايران به ثبت رسيده باشد . ه – تعيين ضمائم اظهار نامه .ماده 6 – لظهار نامه بايد داراي ضمائم زير باشد : الف – نسخه اصلي يا رونوشت وكالتنامه در صورتي كه تقاضا به توسط وكيل داده شده باشد . ب – رونوشت گواهي شده تصديق كشوري كه موسسات يا تشكيلات مزبور در آنجا به ثبت رسيده بانضمام ترجمه مصدق آن به فارسي . ج – دو نسخه اساسنامه و دو نسخه ترجمه مصدق آن در صورتيكه اصل اساسنامه به زبان خارجي باشد . د – در صورت مجلس مجمع عمومي مبني بر انتخاب هيئت مديره و معرفي كسانيكه حق امضاء دارند . ه – يك نسخه اجازه نامه حاصله از شهر باني در صورتيكه موضوع ثبت طبق مدلول رديف الف از ماده 2 اين آئين نامه باشد . ز – رسيد پرداخت حق الثبت .ماده
7 – در صورتيكه ظرف 15 روز بعد از وصول اظهار نامه معلوم گردد كه تقاضاي
ثبت داراي نواقصي مي باشد دفتر اداره ثبت شركتها به متقاضي اخطار مي كند كه
نواقص را ظرف مدت پانزده روز رفع كند و چنانچه در ظرف مدت مذكور اقدامي
براي رفع نواقص نكند و يا اصولا” تقاضاي ثبت غير قابل قبول باشد رئيس اداره
ثبت شركتها اقدام به رد آن خواهد كرد در شهرستانها اين اقدام بر عهده
ادارات ثبت مي باشد . ماده 8 – در صورتي كه تقاضاي ثبت قبول شود مراتب
در دفتر مخصوصي ثبت و ورقه حاكي از تصديق ثبت به تقاضا كننده داده مي شود و
خلاصه آن نيز به خرج متقاضي در روزنامه اسمي و يكي از روزنامه هاي كثير
الانتشار براي اطلاع عموم منتشر خواهد گرديد . ماده 9 – موسسات و
تشكيلات مذكور بايد كليه تغييراتي كه در مواد اساسنامه و يا اشخاصيكه حق
امضا دارند و يا اقامتگاه قانوني آنها پيدا مي شود ظرف يك ماه به اداره ثبت
شركتها اطلاع دهند و مادام كه اطلاع نداده اند استناد به آن تغييرات در
مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود .فصل دوم – در انحلال تشكيلات و موسساتغير تجارتي ماده
10 – در صورت انحلال موسسات و تشكيلات مذكور در اين آئين نامه هر گاه
انحلال اختياري باشد تصفيه امور آن بع توسط مدير آن بر طبق شرايط مقرره در
اساسنامه به عمل مي آيد و در صورتيكه در اساسنامه متصدي امر تصفيه و ترتيب
آن معين نشده باشد مجمع عمومي بايد در موقع تصميم به انحلال يك نفر را براي
تصفيه انتخاب كرده و حدود اختيارات او را معين كند . ماده 11 – در
صورتيكه موسسه به موجب حكم محكمه منحل كرديد و در اساسنامه متصدي امور
تصفيه معين نشده باشد محكمه در ضمن حكم انحلال يك نفر را براي تصفيه معين
مي كند و در اين قبيل موارد تصفيه امور مربوطه بر طبق قانون تجارت و تصفيه
امور شركتها خواهد بود.فصل سوم – حق الثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي ماده 12 – حق الثبت تشكيلات وموسسات غير تجارتي مطابق تعرفه ذيل خواهد بود : الف – تشكيلات و موسسات هيچ عايدي ندارند 750 ريال ب – تشكيلات و موسساتي كه دارائي آنها به موجب اساسنامه يك ميليون ريال يا 1500 ريال كمتر باشد . ج – موسساتي كه دارائي آنها از يك ميليون ريال زيادتر باشد 3000 ريال ماده 13 – براي ثبت هر تغييري نصف حق الثبت اوليه دريافت و ساير مقررات اين آئين نامه رعايت خواهد شد . تبصره
– بر كليه حقوقي كه به موجب اين آئين نامه دريافت مي شود صدي بيست و پنج
موضوع ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاك علاوه مي گردد. ماده 15 – اين
آئين نامه پس از ده روز از تاريخ انتشار در روزنامه اسمي كشور شاهنشاهي
قابل اجرا خواهد بود و آئين نامه شماره 15409 مورخ 20 مرداد 1315 نسخ مي
شود . وزير دادگستريآيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجيهيات
وزيران در جلسه مورخ 11/1/1378 به استناد تبصره ماده واحده قانون اجازه
ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي – مصوب 1376 –تصويب نمود:آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجيماده
1- شركتهاي خارجي كه در كشور محل ثبت خود، شركت قانوني شناخته مي شوند،
مشروط به عمل متقابل در كشور متبوع ، مي توانند براي فعاليت در ايران در
زمينه هاي زير براساس مقررات اين آيين نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط
نسبت به ثبت شعبه يا نمايندگي خود اقدام نمايند:1- ارايه خدمات بعد از فروش كالاها يا خدمات شركت خارجي .2- انجام عمليات اجرايي قراردادهايي كه بين اشخاص ايراني و شركت خارجي منعقد مي شود.3- بررسي و زمينه سازي براي سرمايه گذاري شركت خارجي در ايران 4- همكاري با شركتهاي فني و مهندسي ايراني براي انجام كار در كشورهاي ثالث.5- افزايش صادرات غيرنفتي اسلامي ايران.6- ارايه خدمات فني و مهندسي و انتقال دانش فني و فنآوري.7-
انجام فعاليتهايي كه مجوز آن توسط دستگاه هاي دولتي كه به طور قانوني مجاز
به صدور مجوز هستند، صادر مي گردد. از قبيل ارايه خدمات در زمينه هاي حمل و
نقل ، بيمه و بازرسي كالا، بانكي ، بازاريابي و غيره .ماده 2- شعبه
شركت خارجي ،‌ واحد محلي تابع شركت اصلي است كه مستقيما موضوع و وظايف شركت
اصلي را در محل ، انجام مي دهد. فعاليت شعبه در محل، تحت تام و با مسئوليت
شركت اصلي خواهد بود.ماده 3- شركتهاي خارجي متقاضي ثبت شعبه در ايران
موظفند اطلاعات و مدارك زير را به همراه درخواست كتبي خود به اداره كل ثبت
شركتها و مالكيت صنعتي ارايه نمايند.1- اساسنامه شركت ،‌ آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده در مراجع ذيربط.2- آخرين گزارش مالي تاييد شده شركت.3-
گزارش توجيهي حاوي اطلاعات مربوط به فعاليتهاي شركت و تبيين دلايل و ضرورت
ثبت شعبه در ايران ، تعيين نوع و حدود اختيارات و محل فعاليت شعبه ،
برآورد نيروي انساني ايراني و خارجي مورد نياز، و نحوه تامين منابع وجوه
ارزي و ريالي براي اداره امور شعبه.ماده 4- نماينده شركت خارجي ، شخص
حقيقي يا حقوقي است كه براساس قرارداد نمايندگي ، انجام بخشي از موضوع و
وظايف شركت طرف نمايندگي را در محل بر عهده گرفته است. نمايندگي شركت خارجي
، نسبت به فعاليتهايي تحت نمايندگي شركت طرف نمايندگي در محل انجام مي
پذيرد، مسئوليت خواهد داشت.ماده 5- اشخاص حقيقي ايراني يا اشخاص حقوقي
كه متقاضي ثبت نمايندگي شركت خارجي در ايران هستند موظفند، ترجمه فارسي
اسناد و اصل مدارك و اطلاعات زير را به همراه درخواست كتبي خود به اداره كل
ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ارايه نمايند: 1- تصوير مصدق قرارداد موضوع ماده (4) اين آيين نامه .2-
مدارك شناسايي شخص متقاضي‌: براي اشخاص حقيقي ، تصوير شناسنامه و نشاني
اقامتگاه قانوني و براي اشخاص حقوقي ، اساسنامه شركت و آگهي تاسيس و آخرين
تغييرات ثبت شده آ، نزد مراجع ذيربط.3- ارايه سابقه فعاليت شخص متقاضي ثبت نمايندگي ،‌در زمينه امر پيش بيني شده در قرارداد نمايندگي.4- اساسنامه شركت خارجي طرف نمايندگي ، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده آن نزد مراجع ذيربط.5- گزارش فعاليتهاي شركت خارجي طرف نمايندگي و تبيين دلايل و ضرورت اخذ نمايندگي.6- آخرين گزارش مالي تاييد شده شركت خارجي طرف نمايندگي 7- معرفي وزارتخانه ذيربط.
ماده 6- اشخاصي كه مجوز فعاليت آنها از سوي مراجع ذيربط لغو ميشود مكلفند،
در مهلت تعيين شده توسط اداره ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي ، نسبت به
انحلال شعبه يا نمايندگي و انجام امور تصفيه آن اقدام نمايند.تبصره –
شركتهايي كه مجوز فعاليت آنها تمديد نمي شود، 6 ماه مهلت دارند تا نسبت به
انحلال شركت ثبت شده و انجام امور تصفيه آن اقدام نمايند.ماده 7- شعبه
شركتهاي خارجي كه نسبت به ثبت شعبه خود در ايران اقدام نموده و به فعاليت
مي پردازند موظفند ، هر سال گزارش سالانه شركت اصلي مشتمل بر گزارشهاي مالي
حسابرسي شده توسط حسابرسان مستقل مقيم در كشور متبوع را به دستگاه ذيربط
ارايه نمايند.ماده 8- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول اين آيين نامه
موظفند گزارش فعاليت شعبه يا نمايندگي در ايران را همراه با صورتهاي مالي
حسابرسي شده خود ظرف مدت 4 ماه پس از پايان سال مالي به دستگاههاي ذيربط
ارسال دارند. حسابرسي مذكور تا زماني كه آيين نامه اجرايي تبصره 4 ماده
واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان
حسابدار رسمي – مصوب 1372 – اعلام نشده است، توسط سازمان حسابرسي و موسسات
حسابرسي مورد قبول دستگاه ذيربط كه شركاي آن افراد حقيقي تاييد شده توسط
اداره نظارت سازمان حسابرسي باشند، انجام مي گيرد …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي تحقیق در مورد آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي دانلود تحقیق آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي دانلود رایگان تحقیق آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي

پاورپوینت رابطه بين سود و قيمت سهام در بورس اوراق بهادارتهران

پاورپوینت آماده سود و قيمت سهام,پاورپوینت سود و قيمت سهام,تحقیق سود و قيمت سهام,دانلود پاورپوینت در مورد سود و قيمت سهام,دانلود پاورپوینت سود و قيمت سهام,دانلود تحقیق سود و قيمت سه,دانلود رایگان پاورپوینت سود و قيمت سهام,سود و قيمت سهام…

پاورپوینت بررسی درخت ها و گره در کامپیوتر

ppt,پاورپو,پاورپوینت آماده کامپیوتر درخت ها,پاورپوینت درخت ها,تحقیق درخت ها,دانلود power point درخت ها,دانلود پاورپوینت در مورد درخت ها,دانلود پاورپوینت درخت ها,دانلود تحقیق درخت ها,دانلود رایگان پاورپوینت درخت ها,درخت ها,رایگان پاورپوینت بررسی درخت ها و گره در کامپیوتر رفتن به سایت…

تحقیق توبه و جايگاه بلند آن در عرفان

تحقیق توبه و جايگاه بلند آن در عرفان توبه و جايگاه بلند آن در عرفان رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق توبه و جايگاه بلند آن در عرفانقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 22بخشی از متن تحقیق:يكى‏از مباحث…

تست پرداخت. حذف نشود غیرفعال شود :-|

پرداخت,تست,حذف,شود,غیرفعال,نشود تست پرداخت. حذف نشود غیرفعال شود :-| رفتن به سایت اصلی تست پرداخت. حذف نشود غیرفعال شود :-|   تست پرداخت حذف نشود غیرفعال شود

مواد و مصالح ساختمانی جديد

اسلاید,پاورپوینت,جديد,ساختمانی,مصالح,مواد دانلود مواد و مصالح ساختمانی جديد دانلود فایل مواد و مصالح ساختمانی جديد در قالب پاورپوینت و در 47 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: مواد مصالح ساختمانی جديد پاورپوینت اسلاید

تحقیق سوسياليسم از دوران غارنشيني تا ظهور تورات

تحقیق,تورات,دوران,سوسياليسم,ظهور,غارنشيني تحقیق سوسياليسم از دوران غارنشيني تا ظهور تورات رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع سوسياليسم  از دوران غارنشيني تا ظهور تورات،در قالب word و در 48 صفحه، قابل ویرایش، شامل: سوسياليسم غارنشينيزمين براي همهزمين‌براي هركسدرعصر فلزاتدر آستانة جهان باستانرود‌نيل نظم…

تحقیق تفاوت‌ های روانی و جسمانی دانش آموزان

تحقیق تفاوت‌ های روانی دانش آموزان,تفاوت‌ های جسمانی دانش آموزان,تفاوت‌ های روان دانش آموزان,تفاوت‌ های روانی دانش آموزان,تفاوت‌ های روانی دانش آموزان ابتدایی,تفاوت‌ های روانی دانش آموزان در کلاس,مقاله تفاوت‌ های روانی دانش آموزان دانلود تحقیق تفاوت‌ های روانی و…

تحقیق تاثیر تبليغات و اثر آن در فروش

بازاريابي,پاورپوینت تبليغات,پروژه آم,تبليغات,تحقیق آماده در مورد تبليغات,تحقیق تبليغات,تحقیق در موردتبليغات,دانلود تحقیق تبليغات,دانلود تحقیق در مورد تبليغات,دانلود مقاله تبليغات,فروش,هدفگذاري تحقیق تاثیر تبليغات و اثر آن در فروش رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:سازمانها و شركتها همواره با محدوديت منابع…

گزارش کارآموزی حسابداري سرمايه‌گذاري‌ ها در یک شركت سرمايه‌ گذاری

خرید,دانلود کارآموزی حسابداري سرمايه‌گذاري‌ها,دانلود گزارش کار حسابداري سرمايه‌گذاري‌ها,دانلود گزارش کارآموزی حسابداري سرمايه‌گذاري‌ها,کارآموزی حسابداري سرمايه‌گذاري‌ها,کارورزی حسابداري سرمايه‌گذاري‌ها,گزارش کارآموزی حسابداري سرمايه‌گذاري‌ها گزارش کارآموزی حسابداري سرمايه‌گذاري‌ ها در یک شركت سرمايه‌ گذاری رفتن به سایت اصلی در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده…

پاورپوینت مديريت خدمات فن آوري اطلاعات

پاورپوینت مديريت خدمات فناوري اطلاعات,جزوه مديريت خدمات فناوري اطلاعات,دانلود جزوه مديريت خدمات فناوري اطلاعات,دانلود کتاب مديريت خدمات فناوري اطلاعات,کتاب مديريت خدمات فناوري اطلاعات,مديريت خدمات فناوري اطلاعات دانلود پاورپوینت مديريت خدمات فن آوري اطلاعات دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع مديريت…

پاورپوینت آموزش پرورش قارچ های خوراکی

انواع قارچ,پرورش قارچ,قارچ,قارچ خوراکی پاورپوینت آموزش پرورش قارچ های خوراکی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع  آموزش پرورش قارچ های خوراکی ،در قالب ppt و در 101 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:چرا قارچ پرورش دهیم ؟چرا قارچ پرورش دهیم ؟مختصری…

تحقیق نشست پي‌ هاي شمع

تحقیق نشست پي‌ هاي شمع نشست پي‌ هاي شمع رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع نشست پي‌هاي شمع،در قالب word و در 76 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهجنبه‌هاي ژئوتكنيكي مشكلكمال مطلوب مشكلآناليز براي شمع شناور تكمعادلات جابجايي خاكو....   من…

نمونه سوالات امتحان درس ریاضی فیزیک پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف

دانلود نمونه سوال امتحان ریاضی فیزیک پیشرفته,دانلود نمونه سوالات امتحان ریاضی فیزیک پیشرفته,ریاضی فیزیک پیشرفته,نمونه سوال امتحان ریاضی,نمونه سوال امتحان ریاضی فیزیک پیشرفته,نمونه سوالات امتحان ریاضی فیزیک پیشرفته دانلود نمونه سوالات امتحان درس ریاضی فیزیک پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف دانلود…

تحقیق طرح اکتشافی مقدماتی طلا و کانی های پلی متال همراه

اکتشاف طلا,اکتشاف طلا در ایران,اکتشاف معدن طلا,پایان نامه اکتشاف طلا,پروژه اکتشاف طلا,پروژه روشهای اکتشاف طلا,پژوهش اکتشاف طلا,تحقیق اکتشاف طلا,تحقیق روشهای اکتشاف طلا,روشهای اکتشاف طلا,مقاله اکتشاف طلا,مقاله روشهای اکتشاف طلا دانلود تحقیق طرح اکتشافی مقدماتی طلا و کانی های پلی متال…

طرح توجیهی تولید رادیاتورهای فولادی شوفاژ

امکان سنجی رادیاتورهای فولادی شوفاژ,برآورد هزینه ر,دانلود طرح توجیهی رادیاتورهای فولادی شوفاژ,راه اندازی رادیاتورهای فولادی شوفاژ,طرح توجیهی رادیاتورهای فولادی شوفاژ,طرح کسب و کار رادیاتورهای فولادی شوفاژ,کارآفرینی راه اندازی رادیاتورهای فولادی شوفاژ دانلود طرح توجیهی تولید رادیاتورهای فولادی شوفاژ دانلود فایل…

پاورپوینت کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده

پاورپوینت کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده، در قالب pptx و در 156 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل…

پروژه راه سازي

پروژه راه,پروژه راهسازی,تحقیق راه,تحقیق راهسازی,دانلود پروژه راه,دانلود پروژه راهسازی,دانلود تحقیق راهسازی,دانلود مقاله راهسازی,راه,راه سازی,راهسازی,روسازی راه,زیرسازی راه,طراحی راه,مقاله راه,مقاله راهسازی دانلود پروژه راه سازي دانلود فایل دانلود پروژه با موضوع راه سازی، در قالب pdf و در 45 صفحه، شامل:     محاسبات…

تحقیق انواع پله های ساختمانی- مهندسی معماری

انواع پله های ساختمانی,پله های ساختمانی,تحقیق انواع پله های ساختمانی,تحقیق پله های ساختمانی,دانلود انواع پله های ساختمانی,دانلود پله های ساختمانی رشته معماری تحقیق انواع پله های ساختمانی- مهندسی معماری رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق انواع پله های ساختمانی- مهندسی…

امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته تجربی به همراه پاسخنامه خرداد 91

آزمون امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان,امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان,دانلود آزمون امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان,دانلود امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان,نمونه سوالات امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان دانلود امتحان نهایی…

پاورپوینت پروژه شبیه سازی اسیلاتور و فرستنده FM در سیمولینک متلب

اسیلاتور شبیه سازی شده,پروژه شبیه سازی اسیلاتور,پروژه شبیه سازی در متلب,پروژه شبیه سازی فرستنده FM,ساختمان اسیلاتور,شبیه سازی اسیلاتور در سیمولینک متلب,شبیه سازی ساخت اسیلاتور,شبیه سازی فرستنده FM,شماتیک شبیه سازی شده اسیلاتور دانلود پاورپوینت پروژه شبیه سازی اسیلاتور و فرستنده FM…

تحقیق سيري در تاريخ تحليلي صدر اسلام

تحقیق سيري در تاريخ تحليلي صدر اسلام تحقیق سيري در تاريخ تحليلي صدر اسلام رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  سيري در تاريخ تحليلي صدر اسلام،در قالب word و در 370 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه . . . .…

تحقیق انواع رنگدانه های فلزی

انواع رنگدانه های فلزی,پروژه انواع رنگدانه های فلزی,تحقیق در مورد انواع رنگدانه های فلزی,دانلود تحقیق انواع رنگدانه های فلزی,دانلود رایگان تحقیق انواع رنگدانه های فلزی,مقاله انواع رنگدانه های فلزی,مقاله در مورد انواع رنگدانه های فلزی تحقیق انواع رنگدانه های فلزی…

پاورپوینت ساختمان LSF

آشنایی با سازه lsf,اجزای,اصول سازه lsf,پاورپوینت سازه lsf,پایان نامه سازه lsf,تحقیق سازه lsf,سازه lsf,سازه lsf چیست,سازه lsf چیست؟,سازه lsf قیمت,سازه سبک lsf,سازه های lsf,سازه های سبک lsf,مقاله سازه lsf دانلود پاورپوینت ساختمان LSF دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع ساختمان…

تحقیق عوامل اجتماعي

پایان نامه پیرامون عوامل اجتماعي,پروژه عوامل اجتماعي,تحقیق در مورد عوامل اجتماعي,تحقیق عوامل اجتماعي,حقوق قضایی,دانلود تحقیق عوامل اجتماعي,کار تحقیقی عوامل اجتماعي,مقاله عوامل اجتماعي تحقیق عوامل اجتماعي رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:مقدمه روابط بين افراد در اجتماع همواره بر…

پاورپوینت نمای آلومینیوم کامپوزیت

آلومینیوم,ساختار کامپوزیت,کامپوزیت,نما,ورق کامپوزیت پاورپوینت نمای آلومینیوم کامپوزیت رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع  نمای آلومینیوم کامپوزیت،در قالب ppt و در 21 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:تاریخچهساختارورقهای کامپوزیتتنوع رنگی درمحصولات کامپوزیتخصوصیات منحصر به فرد ورقهای کامپوزیتویژگیهای ورقهای مرکبقابلیت شکل پذیری بالامقایسه…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *