تحقیق ابومسلم خراساني

ابومسلم خراساني,پایان نامه ابومسلم خراساني,پروژه ابومسلم خراساني,پروژه در مورد ابومسلم خراساني,تحقیق در مورد ابومسلم خراساني,دانلود تحقیق ابومسلم خراساني,دانلود رایگان تحقیق ابومسلم خراساني,مقاله ابومسلم خراساني,مقاله در مورد ابومسلم خراساني
تحقیق ابومسلم خراساني

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق: تحقير و
فشار نسبت به موالي ، عرب را با ماجراي شعوبيه مواجه كرد. اين شعوبيه كساني
بودند كه در مقابل غرور نژادي بيش از حدي كه اعراب داشتند نه فقط منكر
تفوق و سيادت فطري آنها ـ چيزي كه خود اعراب ادعا مي كردند ـ بودند ، بلكه
تمام اقوام عالم را مساوي مي شمردند و تفاخر و تعصب عرب را مخالف اسلام و
قرآن مي دانستند و رد مي ركدند. دعوي اين قوم كه « اهل تسويه » خوانده مي
شدند دستاويز طبقات ناراضي و پرجوش و خروش موالي گشت كه نه تنها سيادت فطري
عرب را انكار مي كردند بلكه عرب را از اقوام ديگر هم پست تر مي شمردند و
در ذكر مطاعن آن قوم به افراط و مبالغه مي گراييدند. چنانكه در مقابل اعراب
كه ايرانيها را علوج و عجم و اسراء و موالي مي خواندند اينان خويشتن را
فرزندان جم و خسرو و ابناء احرار نام مي نهادند و چنان هر ايراني گمنام
دعوي انتساب به خاندي كسري و قباد مي كرد كه به قول يك شاعر عرب گيويي
نبطيها هرگز در جهان نبوده اند. اين جماعت كه به نام شعوبيه اختصاص يافته
اند مدعي شدند كه عرب را نه همان هيچ مزيت بر اقوام ديگر نيست بلكه خود از
هر مزيتي نيز عاري است. هرگز نه دولتي داشته است نه قدرتي. نه صنعت و هنري
به جهان هديه كرده است نه دانش و حكمتي. جز غارتگري و مردمكشي هنري نداشته
است و از فقر و بدبختي اولاد خود را مي كشته است. اما قرآن و آيين اسام كه
عربها بدان مي نازند و بر ديگر مسلمانان فخر مي فروشند خود هيچ اختصاص به
عرب ندارد و آنگاه قرآن و آيين مسلماني خود ازين دعويهاي ناروا و تعصب آميز
بيزارند و آنرا زشت و ناروا مي شمارند. شعوبيه اينگونه سخنان را با گستاخي
و بيپروايي در اشعار خويش مي گفتند و در كتابهاي خود مي نوشتند و اعراب
نيز بدانها پاسخ مي دادند و بدينگونه از اواخر عهد اموي معركه شعوبيه گرم
شد. شعوبيه رسوم و آداب خاص عرب را كه ارتباطي به اسلام نمي داشت و
بازمانده عهد جاهلي مي نمود مكرر مسخره مي كردند. شيوه آنها را در جنگ و در
صلح و آيين آنها را در خطابه و شعر تخطئه مي كردند. حتي بلاغت آنها را كه
اعراب آنهمه بدان مي نازيدند ناچيز و كم مايه مي شمردند و نشانه همنشيني و
خوگري با شتر را در خشونت آواز آنها سراغ مي دادند. در اشعار اين قوم اعراب
مورد طعنه و مسخره واقع مي شدند. در باب انساب آنها ، در باب آداب آنها ، و
حتي در باب اخلاص و ايمان آنها حرف به ميان مي آمد. زبان فارسي با ذخاير
عظيم ادب كهنه آن كه كليله و دمنه ، كتاب تاج ، كتاب آئين نامه ، كتاب
خداينامه ، كتاب كاروندو جاودان و ويس و رامين و هزارافسان و فلويات و
ترانه هاي خسرواني از آن باز مانده بود مايه يي بود كه مي توانست شعوبيه را
درين معركه تفاخر پيش اندازد. بسياري از اينگونه كتب عجم را شعوبيه به
عربي نقل كردند و در نقل كتابهايي مثل خداينامه و امثال آن به عربي ظاهراً
روح شعوبي بيش از ذوق معفت جويي تأثير داشت. چنانكه آداب نوروز و مهرگان
نيز كه هرچند شايد به بوي هداياي نوروزي نزد امويان مقبول واقع شده بود از
اسباب احياء دعاوي و اقوال شعوبيه بود. در هر حال بعضي از شاعران شعوبي كه
همه بعربي شعر مي سرودند در سخنان خويش مفاخر گذشته كسري و سابور را فراياد
مي آوردند و حتي آشكارا در پيش خليفه اموي نيز به نياكان خويش افتخار مي
كردند. اسماعيل بن يسار شاعر كه تفاخر او به نژاد ايراني خشم خليفه هشام را
برانگيخت اگر چند خود از مروانيان صله شعر مي خواست در دل با آنها دشمن
بود و رزوز و شب آنها را لعن مي كرد. بشاربن برد نيز كه در عهد مهدي عباسي
به زندقه متهم شد از پيشروان فكر شعوبي بود و اعراب را هجوهاي تند مي كرد و
در اشعار خويش شتر چراني و موش خواري آنها را مكرر گوشزدشان مي كرد. ديك
الجن شاعر مشهور نيز مثل بشار بر اعراب آشكارا طعنه مي زد. فضيلت عرب را
انكار مي كرد و بهيچ روي عرب را از ديگر مردم برتر نمي شمرد. چنانكه خريمي
نام شاعري ديگر كه از سغد ماوراءالنهر بود به كسري خاقان كه هر دو را از
نياكان خويش مي پنداشت نازش ميكرد و آشكارا ميگ فت كه اجداد وي در روزگار
شرك بر جهان سروري داشته اند و در عهد اسلام نيز از پيروي رسول بازنمانده
اند. درينصورت چرا بايد از عرب كمتر شمرده آيند؟ يك شاعر ديگر ، نامش
متوكلي ، كه نديم متوكل خليفه عباسي بود در برابر بيدادي اعراب به شورشگري –
اما فقط در عرصه شعر و سخن ، علم طغيان برداشت. وي در يك قصيده مشهور علم
كاويان خويش برافراشت و ميراث نياكان خود را از بني هاشم خواست. حتي به
آنها توصيه كرد كه تا مهلت دارند از ملك كناري گيرند ،‌به سرزمين ديرين
خويش بازگردند ، و در حجاز مثل سابق به خوردن سوسمار و چرانيدن شتر
بپردازند. اين نيش و طعنه شاعرانه اگر در عهد حجاج گفته مي آمد شايد خون
شاعر و بسياري ديگر را برخاك مي ريخت اما در اين دوره متوكل از قدرت و نفوذ
فار و ترك كس را پرواي عرب نبود. در واقع نهضت شعوبيه در روزگار عباسيان
بسط و توسعه يي يافت و شايد سبب آن بود كه عباسيان بر خلاف امويان چندان
تعصب عربي نشان نمي دادند و دولت آنها عربي نبود و خراساني بشمار مي آمد
چنانكه اگر با زنادقه مبارزه كردند از جهت تحقير اين طايفه نسبت به عرب
نبود بسبب تهديدي بود كه از عقايد زنادقه متوجه دين و قرآن مي شد. اما
شعوبيه در زمان آنها تا به زندقه نمي افتادند مي توانستند همه جا در بغداد و
بصره و هرجاي ديگر در شعر و سخن خويش بر اعراب بتازند و آنان را به باد
ريشخند بگيرند. باري در بين احزاب و قرق اسلامي ، آنها كه مخصوصاً با
امويان و سياست نژادي آنها روي موافق نشان نمي دادند مورد توجه شعوبيه واقع
شدند. نه فقط شيعه در بين شعوبيه طرفداران يافت بلكه در تعاليم فرق خوارج و
كساني مثل ضراربن عمرو از معتزله نيز گاه سخناني بود كه با مقالات شعوبيه
سازگار مي نمود …این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 49

 

ابومسلم خراساني تحقیق در مورد ابومسلم خراساني دانلود تحقیق ابومسلم خراساني دانلود رایگان تحقیق ابومسلم خراساني پروژه ابومسلم خراساني مقاله ابومسلم خراساني مقاله در مورد ابومسلم خراساني پروژه در مورد ابومسلم خراساني پایان نامه ابومسلم خراساني

پاورپوینت مدیریت پورتفولیوی پروژه

پاورپوینت آماده پورتفولیوی پروژه,پاورپوینت پورتفولیوی پروژه,پورتفولیوی پروژه,تحقیق پورتفولیوی پروژه,دانلود پاورپوینت پورتفولیوی پروژه,دانلود پاورپوینت در مورد پورتفولیوی پروژه,دانلود تحقیق پورتفولیوی پر,دانلود رایگان پاورپوینت پورتفولیوی پروژه پاورپوینت مدیریت پورتفولیوی پروژه رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت مدیریت پورتفولیوی پروژهقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:…

تغذيه ـ ورزش و تناسب اندام

تغذيه ورزش و تناسب اندام,تغزینه در ورزش,تناسب اندام دانلود تغذيه ـ ورزش و تناسب اندام دانلود فایل   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: تغذيه ورزش و تناسب اندام تغزینه در ورزش تناسب اندام

روش اجرای بدنه سد خاکی

اجرای بدنه سد,بدنه سد,تحقیق اجرای بدنه سد,دانلود روش اجرای بدنه سد,دانلود روش اجرای بدنه سد خاکی,دانلود روش اجرای سد,روش اجرای بدنه سد,روش اجرای بدنه سد خاکی,روش اجرای سد,روش های اجرای بدنه سد,متد اجرای بدنه سد,متد اجرای بدنه سد خاکی دانلود…

پاورپوینت مبانی آتش

احتراق,انواع آتش مثلث اطفاء,انواع سوختن,پاورپوینت مبانی آتش,تعریف آتش,تعریف سوختن,تعریف شعله,چند توصیه برای جلوگیری از نشت گاز,حدود اشتعال يا انفجار پاورپوینت مبانی آتش رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت مبانی آتشقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:70فهرست مطالب:تعریف سوختنانواع سوختن   احتراق تعریف آتش …

نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان طبس

استان یزد,لایه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان طبس,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان طبس,نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان طبس دانلود نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان طبس دانلود فایل نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان طبس…

پکیج کامل آموزشی نگارش طرح توجیهی+ 25 طرح توجیهی آماده

آموزش نوشتن طرح توجیهی,چطور می توان طرح توجیهی نوشت؟,چگونه طرح توجیهی بنویسیم,راهنمای نوشتن طرح توجیهی,طرح توجیهی,طرح توجیهی آماده,کسب درامد از فروشگاه فایل,کسب درامد از نوشتن طرح توجیهی,نحوه نگارش طرح توجیهی,نوشتن طرح توجیهی دانلود پکیج کامل آموزشی نگارش طرح توجیهی+ 25…

پاورپوینت تجارت الكترونيكي و كسب و كار الكترونيكي

اهداف تبادلات الكترونيكيa,پاورپوینت تجارت الكترونيكي و كسب و كار الكترونيكي,تداركات الكترونيكي,تعريف تجارت الكترونيكي,توضيح هفت مزيت تجارت الكترونيكي در مقايسه با تجارت سنتي,دو بخش اصلي تجارت الكترونيكي پاورپوینت تجارت الكترونيكي و كسب و كار الكترونيكي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایلعنوان:…

پاورپوینت تغییر در سازمان برای تکامل

پاورپوینت تغییر در سازمان برای تکامل پاورپوینت تغییر در سازمان برای تکامل رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع تغییر در سازمان برای تکامل، در قالب ppt و در 47 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:حقایق تغییرفرآیند تغییرمراحل تغییرنیروهایی که باعث…

پاورپوینت انقلاب مشروطه

پاورپوینت انقلاب مشروطه خلاصه انقلاب مشروطه رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع انقلاب مشروطه،در قالب ppt و در 24 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:انقلاب مشروطه انقلاب چگونه آغاز شد؟صدور فرمان مشروطيتمحمد علي شاهاصالت نهضت مشروط خواهيکودتاي شاهقيام آزاديخواهانورود نيرهاي…

گزارش امکان سنجی طرح خشک کردن ذرت

امکان سنجی خشک کردن ذرت,امکان سنجی طرح خشک کردن ذرت,خشک کردن ذرت,دانلود امکان سنجی طرح خشک کردن ذرت,دانلود رایگان طرح خشک کردن ذرت,دانلود طرح توجیهی خشک کردن ذرت,طرح توجیهی خشک کردن ذرت دانلود گزارش امکان سنجی طرح خشک کردن ذرت…

کتاب لاتین گیاهان خوراکی دنیا

اطلس گیاهان خوراکی,دانلود کتاب گیاهان خوراکی,سبزی های دنیا,کتاب گیاهان خوراکی,گیاهان خوراکی,گیاهان خوراکی آپارتمانی,گیاهان خوراکی دنیا,گیاهان خوراکی کردستان,گیاهان خوراکی کرمانشاه,گیاهان خوراکی کوهی,گیاهان دارویی,میوه های دنیا دانلود کتاب لاتین گیاهان خوراکی دنیا دانلود فایل دانلود کتاب لاتین گیاهان خوراکی دنیا،در قالب pdf…

تحقیق ابلیس

تحقیق ابلیس تحقیق ابلیس رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  ابلیس،در قالب word و در 21 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه گفتارى درباره شيطان و عمل اواشاره به اهمال و قصور مفسرين در بحث از شيطان و شناختن او سجده…

تحقیق بررسی تیموتی لوئيچه چمني دم گربه‌ اي

پروژه تیموتی لوئيچه چمني دم گربه‌اي,تحقیق در مورد تیموتی لوئيچه چمني دم گربه‌اي,تیموتی لوئيچه چمني دم گربه‌اي,دانلود تحقیق تیموتی لوئيچه چمني دم گربه‌اي,دانلود رایگان تحقیق تیموتی لوئيچه چمني دم گربه‌اي,مقاله تیموتی لوئيچه چمني دم گربه تحقیق بررسی تیموتی لوئيچه چمني…

تحقیق تحليلي بر شرکت گسترش صنايع انرژي آذراب

تحقیق تحليلي بر شرکت گسترش صنايع انرژي آذراب تحليلي بر شرکت گسترش صنايع انرژي آذراب رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق تحليلي بر شرکت گسترش صنايع انرژي آذرابقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 14بخشی از متن تحقیق:شرکت گسترش…

پاورپوینت دولت الکترونیک (E Goverment)

آشنایی با دولت الکترونیک,پاورپوینت دولت الکترونیک,پایان نامه دولت الکترونیک,تحقیق دولت الکترونیک,دولت الکترونیک,دولت الکترونیک چیست,دولت الکترونیک در ایران,دولت الکترونیک صداوسیما,معرفی دولت الکترونیک,مقاله دولت الکترونیک دانلود پاورپوینت دولت الکترونیک (E Goverment) دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع دولت الکترونیک (E Goverment)،در قالب…

پاورپوینت خلاصه کتاب تحقیق در عملیات تالیف دکتر عادل آذر

برنامه ریزی خطی,بهینه سازی,تحقیق در عملیات,سیمپلکس پاورپوینت خلاصه کتاب تحقیق در عملیات تالیف دکتر عادل آذر رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع خلاصه کتاب تحقیق در عملیات 1، تالیف دکتر عادل آذر،در قالب ppt و در 55 اسلاید، قابل…

تحقیق ماشين حساب با استفاده از 8051

تحقیق ماشين حساب با استفاده از 8051 ماشين حساب رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  ماشين حساب با استفاده از 8051،در قالب word و در 37 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه‌اي بر ميكروكنترلر 8051 اصطلاحات فني واحد پردازش مركزي مقايسه…

جزوه انتقال مومنتوم مهندسی رشته پلیمر

جزوه انتقال مومنتوم,جزوه انتقال مومنتوم ارشد,جزوه انتقال مومنتوم برای کنکور,جزوه انتقال مومنتوم کنکور,دانلود جزوه انتقال مومنتوم,دانلود جزوه انتقال مومنتوم ارشد,دانلود جزوه انتقال مومنتوم کنکور جزوه انتقال مومنتوم مهندسی رشته پلیمر رفتن به سایت اصلی دانلود جزوه انتقال مومنتوم مهندسی رشته پلیمر…

پاورپوینت موزه هنر کیاسما هلسينكي فنلاند

آشنایی با موزه هنر کیاسما,پاورپوینت موزه هنر کیاسما,پایان نامه موزه هنر کیاسما,پلان موزه هنر کیاسما,تحقیق موزه هنر کیاسما,معرفی موزه هنر کیاسما,مقاله موزه هنر کیاسما,موزه هنر کیاسما,موزه هنر معاصر کیاسما,موزه هنری کیاسما,موزه ی هنر کیاسما دانلود پاورپوینت موزه هنر کیاسما هلسينكي…

تحقیق فلسفه بودن حكومت اسلامي

تحقیق فلسفه بودن حكومت اسلامي فلسفی بودن حكومت اسلامي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق فلسفه بودن حكومت اسلامي قالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 18بخشی از متن تحقیق:درس‌ اوّل‌ : لزوم‌ تشكيل‌ حكومت‌ اسلام‌ و تهيّة‌ مقدّمات‌…

معرفی علم مکانیک سیالات

آشنایی با رشته مکانیک سیالات,آشنایی با رشته ی مکانیک سیالات,آشنایی با علم مکانیک سیالات,آشنایی با مکانیک سیالات,آشنایی با مهندسی مکانیک سیالات,معرفی رشته مکانیک سیالات,معرفی مکانیک سیالات,مکانیک سیالات دانلود معرفی علم مکانیک سیالات دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد معرفی علم…

تحقیق تاريخچه امپرسيونيسم

پروژه تاريخچه امپرسيونيسم,پروژه در مورد تاريخچه امپرسيون,تاريخچه امپرسيونيسم,تحقیق در مورد تاريخچه امپرسيونيسم,دانلود تحقیق تاريخچه امپرسيونيسم,دانلود رایگان تحقیق تاريخچه امپرسيونيسم,مقاله تاريخچه امپرسيونيسم,مقاله در مورد تاريخچه امپرسيونيسم تحقیق تاريخچه امپرسيونيسم رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق: مقدمهانقلابي به اسم انقلاب امپرسيونيستي…

پاورپوینت حبس نفس زیر آب

پاورپوینت آماده حبس نفس زیر آب,پاورپوینت حبس نفس زیر آب,تحقیق حبس نفس زیر آب,حبس نفس زیر آب,دانلود powe,دانلود پاورپوینت حبس نفس زیر آب,دانلود پاورپوینت در مورد حبس نفس زیر آب,دانلود تحقیق حبس نفس زیر آب,دانلود رایگان پاورپوینت حبس نفس زیر…

پاورپوینت یخچال های طبیعی

پاورپوینت یخچال های طبیعی,پاورپوینت یخچال های طبیعی در ایران,دانلود پاورپوینت یخچال های طبیعی,یخچال,یخچال های طبیعی,یخچال های طبیعی ایران,یخچال های طبیعی جهان,یخچال های طبیعی در ایران,یخچال های طبیعی در جهان دانلود پاورپوینت یخچال های طبیعی دانلود فایل دانلود پاورپوینت در مورد…

پاورپوینت اصول و مفاهیم كشاورزي ارگانيك

پاورپوینت اصول و مفاهیم كشاورزي ارگانيك اصول و مفاهیم كشاورزي ارگانيك رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع اصول و مفاهیم كشاورزي ارگانيك،در قالب pptx و در 90 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهتعريف كشاورزي ارگانيكتاریخچهمعایب کشاورزی رایجمزاياي كشاورزي ارگانيك کشاورزی…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *