تحقیق سرمايه گذاريهاي بلند مدت

تحقیق سرمايه گذاريهاي بلند مدت
سرمايه گذاريهاي بلند مدت

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق سرمايه گذاريهاي بلند مدتقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 109بخشی از متن تحقیق:واحدهاي
تجاري به منظور توليد وفروش كالا خدمات ، در انواع مختلف دارائيها پولي
(وجوه نقد، حسابها واسناد دريافتي)، دارائيهاي مولد مشهود (ماشين آلات و
تجهيزات زمين ) ودارائيهاي نامشهود (حق اختراع، حق امتياز، علائم تجاري
وسرقفلي‌) سرمايه گذاري مي كنند. علاوه بر اين، واحدهاي تجاري ممكن است
وجوهي را صرف خريد سهام واوراق بهادار ساير واحدهاي تجاري نمايند كه حسب
مورد به سرمايه گذاريهاي بلند مدت يا كوتاه مدت طبقه بندي شود. موضوع بحث
اين نشريه، سرمايه گذاري بلند مدت در سهام واوراق بهادار واحداي تجاري است .
مبناي تفكيك و تمايز بين سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت وبلند مدت كه هر
دو به عنوان دارائي در تراز نامه طبقه بندي مي شوند ، در واقع ماهيت وهدف
سرمايه گذاري است . آن گروه ازسرمايه گذاريها كه به سهولت قابل فروش است
ومي توان آن را بدون اين كه خللي در روابط تجاري پديدار شود يا لطمه اي به
كار آئي عملياتي واحد تجاري وارد آيد به فروش رساند ، به عنوان دارئيهاي
جاري طبقه بندي مي شود . سرمايه گذاريهائي كه به منظور ايجاد ارتباط
ومناسبات عملياتي وتجاري با ساير واحدها انجام مي گيرد به عنوان سرمايه
گذاريهائي بلند مدت طبقه بندي مي شود . علاوه بر اين ، آن گروه از سرمايه
گذاريها كه قابليت فروش سريع ندارد ، هر چند موجب ايجاد وبسط روابط عملياتي
وتجاري با ساير واحدهاي تجاري نمي شود ، نيز مي تواند به عنوان سرمايه
گذاري بلند مدت معمولا در ترازنامه بعد از دارئيهاي جاري اما قبل از اموال ،
ماشين آلات ، وتجهيزات وتحت سر فصل جداگانه اي به همين نام (سرمايه
گذاريهاي بلند مدت) ارائه مي شود .اگر چه براي سرمايه گذاري در سهام
واوراق قرضه دلايل بسياري وجود دارد اما انگيزه اصلي ، افزايش درآمد خود را
(1) مستقيما از طريق دريافت سود سهام يا سود تضمين شده سرمايه گذاري يا از
طريق افزايش قيمت بازار سهام واوراق قرضه يا (2) به طور غير مستقيم از
طريق ايجاد وتحكيم روابط مناسب عملياتي با ساير واحدهاي تجاري به منظور
بهبود نتايج عمليات خود ، افزايش دهد . معمولا سرمايه گذاريهاي بلند مدت به
منظور دستيابي به هدف دوم ، يعني بهبود نتايج عمليات از طريق برقراري
روابط مناسب تجاري وعملياتي با واحد هاي تجاري ديگر صورت مي گيرد . زيرا ،
واحد سرمايه گذار از طريق اعمال نفوذ وكنترل بر خط مشي هاي مالي وعملياتي
واحدهاي سرمايه پذيري كه تامين كننده عمده مواد اوليه مورد نياز واحد
سرمايه گذار مي باشد ، خريداران محصولات واحد سرمايه گذار يا ساير واحدهاي
تجاري كه با واحد سرمايه گذار ارتباط و مناسبات تجاري دارند ، مي تواند
نتايج عمليات خود را به طور مستمر بهبود بخشد. هدفهاي سرمايه گذاريهاي بلند مدت‌ :همان
گونه كه اشاره شد واحدهاي تجاري ممكن است به دلايل مختلف اقدام به سرمايه
گذاري در سهام و اوراق قرضه ساير واحد هاي تجاري نمايند . براي مثال،اين
گونه سرمايه گذاريها ممكن است به منظور برقراري مناسبات وايجاد روابط نزديك
با توليد كنندگان عمده مواد وكالاهاي مورد نياز يا فروشندگان محصولات واحد
سرمايه گذار صورت گيرد . حقوق ناشي از مالكيت سهام عادي واحد هاي تجاري
ديگر موجب مي شود كه واحد سرمايه گذار در نحوه مديريت و تصميم گيريهاي واحد
سرمايه پذير اعمال نفوذ كند . بنابراين ، بسياري از واحد هاي تجاري از
سرمايه گذاري در سهام عادي به عنوان وسليه اي براي كنترل فعاليت هاي واحد
هاي ديگر وهمچنين تحصيل مالكيت واحدهاي كه نقدينگي مناسبي دارند ، استفاده
مي كنند .قسمت ا لف : سرمايه گذاري در سها م عا دي :ثبت سرمايه
گذاريهاي بلند مدت در تاريخ خريد طبق اصل بهاي تمام شده ، سرمايه گذاريهاي
بلند مدت در تاريخ خريد بايد به بهاي تمام شده ثبت شود . بهاي تمام شده
سرمايه گذاري شامل خريد ، حق الزحمه كارگزار ، ماليات انتقال وساير مخارجي
است كه براي تحصيل سرمايه گذاري مزبور مي شود . اگر در ازاي ازرش سرمايه
گذاري تحصيل شده دارائيهاي غير از وجه نقد واگذار شود وارزش متعارف
دارائيهاي مزبور نيز مشخص نباشد ، در اين صورت ارزش جاري بازار (قيمت بورس)
سهام مورد سرمايه گذاري را مي توان مبناي بهاي تمام شده سرمايه گذاري
وارزش دارائي غير نقدي واگذار شده در مبادله ، قرار دارد . در اين گونه
موارد چنانچه ارزش جاري بازار سهام مورد سرمايه گذاري وارزش متعارف دارائي
غير نقدي واگذار شده در مبادله ، مشخص نباشد بايد از نظر كارشناسان
وارزيابان مستقل براي تعيين بهاي تمام شده استفاده كرد .چنانچه دو يا
چند گروه مختلف سهام به طور يكجا خريداري شود ، كل مبلغ پرداختي بايد بين
گروههاي مختلف سهام سرشكن گردد . اگر سهام خريداري شده در بورس اوراق
بهادار مورد معامله باشد از قيمتهاي بازار (بورس) آنها مي توان به عنوان
مبنا براي سرشكن كردن بهاي تمام شده استفاده كرد . اين روش تخصيص بهاي تمام
شده اصطلاحا روش ارزش نيبس بازار ناميده مي شود .سرمايه گذاري غالبا در بين فواصل زماني پرداخت سود صورت مي گيرد .در
مورد اوراق قرضه ، طبق اصول پذيرفته شده حسابداري ، بهره (سود تضمين
شده)تحقق يافته به عنوان بخشي از بهاي خريد محسوب مگردد زير پرداخت آن تعهد
شده است . در مورد سهام ، سود سهام بخشي از بهاي خريد تلقي نمي شود زيرا
فرايند كسب سود تا زماني كه توزيع سود سهام اعلام نگردد تكميل نشده است.
حال نحوه ثبت سرمايه كذاريهاي بلند مدت در سهام با استفاده از مثال زير
بيان كنيم . مثال : شركت خراسان در تاريخ 1/10/1*13 تعداد 500 سهم 500
ريالي شركت تهران را به مبلغ 000/000/1 ريال خريداري مي كند . سود سهام
معمولا دراول مهر ماه هر سال پرداخت مي گردد . آخرين سود سهام پرداختي براي
سهم 50 ريالي بوده است . ثبت سرمايه گذاري به شرح زير خواهد بود:سرمايه گذاريهاي بلند مدت – سرمايه گذاري در سهام شركت تهران 000/000/1 بانك 000/000/1 در
صورتي كه روش يكنواختي بر مبناي شناسايي ويژه بهاي تمام شده هر گروه از
سرمايه گذاريها بطور مشخص بكار گرفته شود‌،حسابداري سرمايه گذاريهاي بلند
مدت آسان مي گردد . هر يك از سرمايه گذاريها بايد بطور جداگانه ثبت شود.ثبت
مزبور بايد بيانگر (تعداد) ، تاريخ وبهاي تمام شده يك واحد سرمايه گذاري
باشد. جزئيات مزبور هنگامي كه بخشي از سرمايه گذاري در آينده به فروش مي
رسد حائز اهميت است زيرا بهاي تمام شده سرمايه گذاريهاي فروش رفته بايد بر
مبناي سيستماتيك تعيين گردد در غير اين صورت ممكن است در محاسبه سود (زيان)
اشتباه يا دستكاريهاي رخ دهد .معمولا شناسايي دقيق سرمايه گذاري (
سهام ) فروش رفته مشكل نيست . اما در مواردي كه به دليل تعدد ويا حجم
معاملات انجام يافته نسبت به سرمايه گذاريها ، شناسائي ويژه سرمايه گذاري (
سهام ) فروش رفته مشكل باشد ارجح است كه از مبناي اولين صادره از اولين
وارده استفاده شود استفاده شود . ازنظر صورتهاي مالي ، استفاده از روشهاي
شناسائي ويژه ، اولين صادره از اولين وارده يا ميانگين ( به استثناي اولين
صادره از آخرين وارده ) براي تعين بهاي تمام شده سرمايه گذاريهاي فروش رفته
شده مي باشد .تاثير ميزان سرمايه گذاري :نحوه حسابداري سرمايه
گذاري بلند مدت غالبا به ميزان سرمايه گذار در سهام عادي واحد سرمايه پذير
بستگي دارد . سرمايه گذاري بلند مدت يك واحد تجاري در سهام عادي واحد تجاري
ديگر را مي توان بر حسب درصدي از سهام واحد سرمايه پذير به شرح زير طبقه
بندي كرد :1- سرمايه گذاري بيش از50 درصد سهام 2- سرمايه گذاري بين 20 درصد تا 50 درصد سهام3- سرمايه گذاري كمتر از 20 درصد سهام در
مواردي كه يك واحد تجاري بيش از 50 درصد سهام عادي واحد تجاري ديگر را در
مالكيت خود دارد ، سرمايه گذار اصطلا حا واحد اصلي وسرمايه گذار ، واحد
فرعي ناميده مي شود . سرمايه گذاري در سهام عادي فرعي ، در صورتهاي مالي
واحد اصلي به عنوان سرمايه گذاري بلند مدت گزارش مي شود . در اين گونه فرض
بر اين است كه واحد اصلي بر واحد فرعي كنترل دارد ، از اين رو واحد اصلي
ملزم به تهيه صورتهاي مالي تلفيقي مي شود . صورتهاي مالي تلفيقي با صورتهاي
مالي جداگانه هر يك از واحد هاي اصلي وفرعي تفاوت دارد . در تهيه صورتهاي
مالي تلفيقي شخصيتهاي حقوقي مستقل واحد اصلي و واحد يا واحدهاي فرعي ناديده
گرفته مي شود وهمگي از لحاظ مقاصد گزارشگري مالي به عنوان يك شخصيت
اقتصادي يگانه در نظر گرفته مي شوند . در برخي موارد هرچند واحد سرمايه
گذار ممكن است كمتر از50 درصد سهام عادي واحد سرمايه پذير را در مالكيت خود
داشته باشد اما شواهد موجود ممكن است حاكي از اين باشد كه واحد سرمايه
گذار خط مشي هاي مالي وعملياتي واحد سرمايه پذير را تحت كنترل دارد . در
چنين مواردي نيز واحد سرمايه گذار ( واحد اصلي ) بايد صورتهاي مالي تلفيقي
تهيه كند . به حر حال ، معيار اهميت در مورد وجود كنترل ودر نتيجه تهيه
صورتهاي مالي وتلفيقي ، مالكيت در بيش از 50 سهام عادي داراي حق راي واحد
سرمايه پذير است.اگر چه واحد سرمايه گذار با اختيار داشتن كمتراز 50
درصد سهام عادي واحد سرمايه پذير ممكن است نتواند بر خط مشي هاي مالي و
عملياتي واحد سرمايه پذير كنترل داشته باشد اما با دارا بودن كمتر از 50
درصد وبيشتر از 20 درصد سهام ، امكان اعمال نفوذ قابل ملاحظه بر خط مشي هاي
مالي وعملياتي واحد سرمايه پذير را خواهد داشت . طبق استانداردهاي
حسابداري ،‌در صورتي كه درصد سرمايه كذاري درسهام عادي داراي حق راي واحد
سرمايه پذير بين 20 تا 50 درصد باشد عموما واحد سرمايه گذاري مي بايست از
روش ارزش ويژه استفاده كند . اگر درصد سرمايه گذاري كمتر از 20 درصد باشد ،
احتمالا واحد سرمايه گذار بر خط مشي هاي مالي وعملياتي واحد سرمايه پذير
نفوذ قابل نخواهد داشت ودر نتيجه براي حسابداري سرمايه گذاري در سهام بايد
از ( 1) روش بهاي تمام شده يا ( 2 ) قاعده اقل بهاي تمام شده يا قيمت بازار
استفاده شود . حسابدا ري سرمايه گذاري در سهام بعد از تاريخ خريد :در
حسابداري سرمايه گذاريهاي بلند مدت در سهام بعد از تاريخ خريد دو عامل
بسيار مهم وجود دارد كه عبارت است از (الف) نوع سهام از لحاظ داشتن حق راي
(ب) ميزان ودرصد سرمايه گذاري از كل سهام منتشره . در حسابداري سرمايه
گذاري در سهام ، به مفهوم بازده سرمايه گذاري نيز بايد توجه شود . برخي
معتقدند كه بازده سرمايه گذاري يك واحد تجاري در سهام عادي واحد يا واحد
هاي تجاري ديگر صرفا شامل سود سهام دريافتي است . برخي ديگر معتقدند كه
بازده سرمايه گذاري صرف نظر از پرداخت سود سهام ، عبارت از سهم مناسبي از
سود خالص (پس از كسر سود سهام ممتاز در صورت وجود) واحد سرمايه پذير است .
دليل طرفداران نظريه دوم اين است كه اگر سود دوره واحد سرمايه پذير به شكل
سود سهام پرداخت نشود انباشته خواهد شد وباعث افزايش حقوق صاحبان سهام واحد
سرمايه پذير خواهد گرديد . علاوه بر دو نظريه مزبوز ، برخي نيز معتقدند كه
بازده سرمايه گذاري در سهام عادي شامل سهام دريافتي به اضافه يا منهاي
هرگونه تغييرات در قيمت بازار سرمايه گذاري است. بر اساس نظريه بالا ، سه روش مختلف حسابداري براي سرمايه گذاريهاي بلند مدت در سهام ساير واحدهاي تجاري مطرح شده است :1- روش بهاي تمام شده . در اين روش درآمد سرمايهگذاري صرفا سود سهام دريافتي است.2- روش ارزش ويژه. در اين روش درآمد سرمايه گذاري شامل سهم مناسبي از سود خالص واحد سرمايه است.3- روش قيمت بازار . در اين روش درآمد سرمايه گذاري شامل سود سهام دريافتي وتغيرات در قيمت بازار سرمايه گذاري است .بكار
گيري هريك از روش هاي مزبور نياز به شرايطي خاص دارد وبه دون توجه به اين
شرايط نمي توان يكي از روشهاي مزبور را به جاي ديگري بكار گرفت . همانطور
كه قبلا اشاره شد واحد سرمايه گذار با داشتن بيش از 50 درصد سهام با حق
راي واحد سرمايه پذير معمولا بايد صورتهاي مالي تلفيقي را تهيه كند .
مالكيت واحد سرمايه گذار در نوع واحد سرمايه پذير واجد اهميت است مثلا ،
مالكيت سهام با حق راي زمينه كنترل يا نفوذ سرمايه گذار بر خط مشي هاي مالي
و عملياتي سرمايه پذير را فراهم مي كند . حدود كنترل ونفوذ به ميزان
سرمايه گذاري بستگي دارد . طبق استانداردهاي حسابداري ، در حسابداري سرمايه
گذاريهاي بلند مدت بايد دو مفهوم اساسي نفوذ قابل ملاحضه و كنترل مد نظر
قرار مي گيرد . تعاريف اين مفاهيم به شرح زير است :1- نفوذ قابل ملاحضه
. نفوذ قابل ملاحضه به مفهوم توانايي قابل ملاحضه واحد سرمايه گذار در
تاثير گذاردن بر خط مشي هاي مالي وعملياتي واحد سرمايه پذير از طريق تحصيل
ميزان كافي از سهام عادي واحد سرمايه پذير است . تواناي در اعمال نفوذ
قابل ملا حضه همچنين ممكن است به شكل هاي ديگري از قبيل داشتن نمايندگاني
در هيات مديره واحد سرمايه پذير، مبادلات با اهميت با واحدهاي مزبور ،
وابستگي تكنولوژيك وجود داشته باشد . طبق استاندارد هاي حسابداري ، به
منظور دستيابي به يكنواختي قابل قبولي در اين زمينه ، سرمايه گذاري به
ميزان 20 درصد امكان اعمال نفوذ قابل ملاحضه را در واحد سرمايه گذاري فراهم
مي آورد .2- كنترل ، كنترل در مواردي وجود دارد كه واحد سرمايه گذار
تعداد كافي از سهام واحد تجاري ديگر را داراست به گونه اي كه قادر است
سياستهاي مالي وعملياتي آنرا به نحوي موثر كنترل كند . معمولا مالكيت بيش
از 50 درصد سهام عادي يك واحد سرمايه پذير اعمال كنترل مزبور را امكان پذير
مي سازد. در برخي موارد واحد سرمايه گذار با داشتن كمتر از 50 درصد سهام
واحد سرمايه پذير نيز مي تواند خط مشي هاي مالي و عملياتي واحد واحد سرمايه
پذير را تحت كنترل خود در آورد . عواملي از قبيل تعداد سهام داران و ميزان
مشاركت آنها در اداره واحد تجاري در اعمال كنترل موثر ااست . اما عموما
فرض مي شود كه با مالكيت بيش از 50 درصد سهام عادي يك واحد تجاري مي توان
كنترل موثر را اعمال كرد .حسابداري سرمايه گذاريهاي بلند مدت در سهام را مي توان به شرح زير خلاصه كرد : ويژگي سرمايه گذاري ميزان مالكيت سهام روش حسابداري وگزارشگريالف- هيچگونه كنترل يا نفوذ قابل ملاحضه وجود ندارد :1- سهام بدون حق راي به هر ميزان بهاي تمام شده2- سهام با حق راي تا ميزان 20 درصد بهاي تمام شدهب- نفوذ قابل ملاحضه وجود دارد اما كنترل وجود ندارد :3- سهام با حق راي از 20 درصد تا 50 درصد ارزش ويژه ج- كنترل وجود دارد :4-سهام با حق راي است اما به دلايلي خاصيصورتهاي مالي تلفيقي تهيه نمي شود بيش از 50 درصد ارزش ويژه5-سهام با حق راي است اما به وصورتهاي مالي تلفيقي تهيه مي شود بيش از 50 درصد تلفيقيروش هاي بهاي تمام شده :در
اين روش ، حساب سرمايه گذاري به بهاي تمام شده سهام خريداري شده ثبت ونگه
داري ودر آمد سرمايه گذاري صرفا به ميزان سود سهام دريافتي شناسائي مي شود .
مبلغ ثبت شده در حسابها به عنوان سود سهام دريافتي نبايد از سودهاي
انباشته وتوزيع نشده كه از خريد سهام عادي ايجاد شده است تجاوز كند .
هرگونه تغيير درخالص ارزش دفتري دارائيهاي واحد سرمايه پذير ناديده گرفته
مي شود مگر آن كه كاهش دائمي وبا اهميتي در ارزش سرمايه گذاري رخ دهد كه در
اين صورت حساب سرمايه گذاري در دفاتر واحد سرمايه گذار تعديل مي گردد .
سرمايه گذاري در سهام را طبق استانداردهاي حسابداري مي توان به اقل بهاي
تمام شده يا قيمت بازار حسابها ثبت كرد . رويدادهائي كه ممكن است موجب
انحراف از اصل بهاي تمام شده گردد به شرح زير مورد بحث قرار مي گيرد … 

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
سرمايه گذاريهاي بلند مدت تحقیق حسابداری در مورد سرمايه گذاريهاي بلند مدت دانلود تحقیق سرمايه گذاريهاي بلند مدت دانلود رایگان تحقیق سرمايه گذاريهاي بلند مدت پروژه سرمايه گذاريهاي بلند مدت مقاله سرمايه گذاريهاي بلند مدت تحقیق حسابداری در مورد سرم

پاورپوینت تجزيه، تحليل و طراحي سيستم ها آشنايي با فرآيند توليد نرم افزار

پاورپوینت تجزيه، تحليل و طراحي سيستم ها آشنايي با فرآيند توليد نرم افزار تجزيه رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت تجزيه، تحليل و طراحي سيستم ها آشنايي با فرآيند توليد نرم افزار، در قالب ppt  و در 57 اسلاید قابل ویرایش.توضیحات:پاورپوینت…

پاورپوینت فولاد ابزار

پاورپوینت آماده مهندسی مواد فولاد ابزار,پاورپوینت فولاد ابزار,تحقیق فولاد ابزار,دانلود power point فول,دانلود پاورپوینت در مورد فولاد ابزار,دانلود پاورپوینت فولاد ابزار,دانلود تحقیق فولاد ابزار,دانلود رایگان پاورپوینت فولاد ابزار,فولاد ابزار پاورپوینت فولاد ابزار رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت فولاد ابزارقالب…

پاورپوینت باغ ایرانی

باغ شهر,باغ قلعه فین کاشان,باغ کاخ چهلستون,باغ کوشک نظر,باغ گسترده,باغ مزار حضرت معصومه,باغ مزار صفی الدین اردبیلی,باغ مزار قدمگاه نیشابور,تحقی,حیاط,طرح باغ,طرح باغ گسترده,مبانی باغ ایرانی,نظام کارکردی باغ ایرانی,نظام معماری باغ ایرانی دانلود پاورپوینت باغ ایرانی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با…

پاورپوینت سد مخزنی کوثر

آشنایی با سد کوثر,اجرای سد کوثر,پاورپوینت سد کوثر,پایان نامه سد کوثر,تحقیق سد کوثر,تحقیق سد مخزنی کوثر,روش اجرای سد کوثر,سد کوثر,سد مخزنی کوثر,طراحی سد کوثر,عکس سد کوثر,فیلم سد کوثر,مراحل اجرایی سد کوثر,مقاله سد کوثر,مقاله سد مخزنی کوثر دانلود پاورپوینت سد مخزنی…

تحقیق زيست توده (بيوماس)

پروژه در مورد زيست توده,پروژه زيست توده یا بيوماس,تحقیق در مورد زيست توده یا بيوماس,دانلود تحقیق زيست توده یا بيوماس,دانلود رایگان تحقیق زيست توده یا بيوماس,زيست توده یا بيوماس,مقاله در مورد زيست توده یا بيوماس,مقاله زيست توده یا بيوماس تحقیق…

نقشه کاربری اراضی شهرستان چادگان

دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان چادگان,شیپ فایل کاربری اراضی,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان چادگان,لایه GIS کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان چادگان,نقشه کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی شهرستان چادگان دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان…

پاورپوینت رنگین کمان

پاورپوینت آماده رنگین کمان,پاورپوینت رنگین کمان,تحقیق رنگین کمان,دانلود power point رنگین کمان,دانلود پاورپوینت در مورد رنگین کمان,دانلود پاورپوینت رنگین کمان,دانلود تحقیق رنگین کمان,دانلود رایگان پاورپوینت رنگین کمان,رایگان,رنگین کمان پاورپوینت رنگین کمان رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت رنگین کمانقالب بندی:…

دانلود گزارش کارآموزی در كارخانه نقشينه صنایع چوب

خرید گزارش کارآموزی صنایع چوب,دانلود کارآموزی صنایع چوب,دانلود گزارش کار صنایع چوب,دانلود گزارش کارآموزی صنایع چوب,دانلود گزارش کارآموزی کارخانه نقشینه صنایع چوب,كارخانة نقشينه صنایع چوب,کارآموزی صنایع چوب,کارورزی صنایع چوب,گزارش کارآموزی صنایع چوب دانلود دانلود گزارش کارآموزی در كارخانه نقشينه صنایع…

پاورپوینت انسان، طبیعت، معماری (الهام فرمی از طبیعت)

الهام فرمی از طبیعت,انسان طبیعت معماری,تحقیق مجموعه ورزشی المپیک یونان,تحقیق موزه هنر می,تحقیق موزه هنر و علم افلاك نما,طبیعت آموزگار انسان,فرم در طبیعت,مجموعه ورزشی المپیک یونان,موزه هنر میلواکی,موزه هنر و علم افلاك نما دانلود پاورپوینت انسان، طبیعت، معماری (الهام فرمی…

جزوه حسابداری صنعتی1

آموزش حسابداری صنعتی,تحقیق حسابداری صنعتی,جزوه حسابداری صنعتی,جزوه حسابداری صنعتی1,حسابداری صنعتی,حسابداری صنعتی1,حسابداری صنعتی2,حسابداری صنعتی3,دانلود جزوه حسابداری صنعتی,دانلود جزوه حسابداری صنعتی1,مقاله حسابداری صنعتی دانلود جزوه حسابداری صنعتی1 دانلود فایل دانلود جزوه حسابداری صنعتی1،در قالب pdf و در 48 صفحه.بخشی از متن جزوه:روش…

پاورپوینت اتانول جايگزين سوخت هاي فسيلي

پاورپوینت اتانول جايگزين سوخت هاي فسيلي سوخت های جایگزین رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع اتانول جايگزين سوخت هاي فسيلي،در قالب ppt و در 20 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهاتانول چيست؟آيا سوخت‌هاي اتانولي در عمل كارآيي دارند؟روند توليد اتانول…

پاورپوینت آموزه های مدیریت، رمز موفقیت

اسامی مدیران موفق,بهترین روش مدیریت,خصوصیات یک مدیر موفق,راز موفقیت چیست,رمز موفقیت در تحصیل,رمز موفقیت مردان بزرگ,مدیران موفق جهان,نام یک مدیر موفق پاورپوینت آموزه های مدیریت، رمز موفقیت رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت آموزه های مدیریت، رمز موفقیتقالب بندی: پاورپوینتتعداد…

تحقیق تشخیص هویت عنبیه چشم

تحقیق تشخیص هویت عنبیه چشم تشخیص هویت براساس عنبیه چشم رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق تشخیص هویت عنبیه چشم، در قالب word قابل ویرایش و در 18صفحه.توضیحات:چكيده :روش تشخيص هويت با استفاده از تکنيکی که بر مبنای برر سی الگوی…

پاورپوینت سندرم كبد چرب

پایان نامه سندرم کبد چرب,تحقیق سندرم کبد چرب,سندرم کبد چرب,سندرم کبد چرب چیست,سندرم کبد چرب در انسان,سندرم کبد چرب در طیور,سندرم کبد چرب در گاو,سندرم کبد چرب در مرغان,سندرم کبد و کلیه چرب,سندروم کبد چرب,مقاله سندرم کبد چرب دانلود پاورپوینت…

تحقیق تحلیل فضای شهری

پاورپوینت تحلیل فضای شهری,پایان نامه تحلیل فضای شهری,پروژه تحلیل فضای شهری,تحقیق تحلیل فضای شهری,تحلیل فضای شهری,تحلیل فضای شهری ppt,دانلود تحقیق تحلیل فضای شهری,دانلود مقاله تحلیل فضای شهری,مقاله تحلیل فضای شهری دانلود تحقیق تحلیل فضای شهری دانلود فایل دانلود تحقیق با…

تحقیق خانه سینما

پایان نامه خانه سینما,پروژه,پروژه خانه سینما,تحقیق خانه سینما,تحقیق خانه سینما رایگان,خانه سینما,دانلود پایان نامه خانه سینما,دانلود پروژه خانه سینما,دانلود تحقیق خانه سینما,دانلود مقاله خانه سینما,مقاله خانه سینما,مقاله خانه سینما رایگان دانلود تحقیق خانه سینما دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد…

مجموعه آموزشی پرورش استویا به همراه توجیه اقتصادی و تصاویر

استویا,استویا چیست,پرورش استویا,خرید استویا,زراعت استویا,سوددهی استویا,شکر برگ,طرح توجیهی استویا,فرآوری استویا,فروش استویا,قیمت استویا,کاشت استویا,کاشت استویا در ایران,کاشت استویا در زمین,کاشت استویا در گلخانه,کتاب استویا,نشاء استویا دانلود مجموعه آموزشی پرورش استویا به همراه توجیه اقتصادی و تصاویر دانلود فایل دانلود مجموعه آموزشی…

پاورپوینت خلاصه کتاب کاربرد کامپيوتر در جغرافيا تالیف دکتر مهدی قرخلو و کريم زاده مقدم

جزو کاربرد کامپيوتر,خلاصه کتاب کاربرد کامپيوتر در جغرافيا,دانشگاه ,دانلود خلاصه کتاب کاربرد کامپيوتر در جغرافيا,دانلود رایگان خلاصه کتاب کاربرد کامپيوتر در جغرافيا,دانلود کتاب کاربرد کامپيوتر در جغرافيا,کاربرد کامپيوتر در جغرافيا پاورپوینت خلاصه کتاب کاربرد کامپيوتر در جغرافيا تالیف دکتر مهدی…

جزوه آموزشی صرف و نحو رشته عربی

جزوه آموزشی صرف و نحو,جزوه صرف و نحو رشته عربی,دانلود جزوه آموزشی صرف و نحو,دانلود جزوه صرف و نحو رشته عربی,دانلود جزوه صرف و نحو عربی,صرف و نحو,صرف و نحو pdf,صرف و نحو آیات قرآن,صرف و نحو رشته عربی,صرف و…

پاورپوینت آموزش پرورش قارچ های خوراکی

انواع قارچ,پرورش قارچ,قارچ,قارچ خوراکی پاورپوینت آموزش پرورش قارچ های خوراکی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع  آموزش پرورش قارچ های خوراکی ،در قالب ppt و در 101 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:چرا قارچ پرورش دهیم ؟چرا قارچ پرورش دهیم ؟مختصری…

آسیب های ناحیه ستون فقرات

آسیب های ناحیه ستون فقرات,پاورپوینت آسیب های ناحیه ستون فقرات,پایان نامه آسیب های ناحیه ستون فقرات,تحقیق آسیب های ناحیه ستون فقرات,دانلود تحقیق آسیب های ناحیه ستون فقرات,مقاله آسیب های ناحیه ستون فقرات,ناحیه ستون فقرات دانلود آسیب های ناحیه ستون فقرات…

پاورپوینت کتاب توسعه اقتصادی دکتر لشکری

پاورپوینت کتاب توسعه اقتصادی دکتر لشکری,جزوه کتاب توسعه اقتصادی دکتر لشکری,دانلود کتاب توسعه اقتصادی دکتر لشکری,کتاب توسعه اقتصادی دکتر لشکری,کتاب توسعه اقتصادی دکتر محمدی لشکری,کتاب توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی دکتر محمد لشکری دانلود پاورپوینت کتاب توسعه اقتصادی دکتر لشکری دانلود…

پاورپوینت کتاب اصول و مبانی آموزش و پرورش دکتر علی تقی پور ظهیر

اصول و مبانی آموزش و پرورش دکتر علی تقی پور ظهیر,پاورپوینت اصول و مبانی آموزش و پرورش دکتر علی تقی پور ظهیر,دانلود کتاب اصول و مبانی آموزش و پرورش دكتر علي تقي پورظهير,کتاب اصول و مبانی آموزش و پرورش دکتر…

پاورپوینت و جزوه کامل کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر. دیوید

خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید,کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید,کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید pdf,کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید ترجمه اعرابی,کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید در قالب پاورپوینت دانلود پاورپوینت و جزوه کامل کتاب مدیریت…

تحقیق تاريخچه بيماري ايدز

پایان نامه تاريخچه ايدز,پروژه تاريخچه ايدز,پروژه در مورد تاريخچه ايدز,تاريخچه ايدز,تحقیق آماده در مورد تاريخچ,تحقیق در مورد تاريخچه ايدز,دانلود تحقیق تاريخچه ايدز,دانلود رایگان تحقیق تاريخچه ايدز,مقاله تاريخچه ايدز,مقاله در مورد تاريخچه ايدز تحقیق تاريخچه بيماري ايدز رفتن به سایت اصلی…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *