پاورپوینت ساختار فایل ها (ذخیره و بازیابی اطلاعات) از کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک

پاورپوینت کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک,جزوه کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک,خلاصه کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک,دانلود کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک,کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک,نکات کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک
دانلود پاورپوینت ساختار فایل ها (ذخیره و بازیابی اطلاعات) از کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت با موضوع ساختار فایل ها (ذخیره و بازیابی اطلاعات) از کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک،در قالب ppt و در 244 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: آشنایی با طراحی و مشخصات ساختار فایل هاعوامل موثر در طراحی ساختار فایلتاریخچه مختصری درباره طراحی ساختار فایلفصل دوم: عملیات مهم پردازش فایلفایل های فیزیکی و منطقیباز کردن فایل هابستن فایل هاخواندن و نوشتنپیگردپیگرد با جریان های Cبرنامه نمایش محتویات با استفاده از جریان برنامه نمایش محتویات با استفاده از کلاس های جریان ++Cساختار فهرست ها در یونیکسنمونه ای از فهرست ها در یونیکسدستگاه های فیزیکی و فایل های منطقیفصل سوم: حافظه جانبی و نرم افزار سیستمتعريف حافظهدیسک هاانواع حافظه هاي برون ماشيني از نظر تكنولوژي ساخت:تكنولوژي الكترومكانيك الكترومغناطيستكنولوژي الكترو اپتيكتكنولوژي الكترومغنااپتيكسازمان دیسک هاجایگاه سیلندر و هدهای خواندن و نوشتن برآورد نیازهای سرعت و ظرفیت هاروش های سازمان دهی داده ها بر روی دیسکسازمان دهی سکتور ها بر روی یک شیارکلاسترپراکندگیسازمان دهی شیار ها به کمک بلوکزمان دست یابی به دیسک:زمان پیگردتاخیر چرخشیزمان انتقالتنگنای دیسکسازمان دهی داده ها در نوار هابيت توازننوار گردان هابراورد طول نوار مورد نیاز:طول فیزیکی یک بلوک از داده ها=bطول شکاف بین بلا ک ها=g تعداد بلاک های داده ها=n تراکم ضبط موثربرآورد زمان انتقال داده هاعوامل موثر در سرعت انتقال داده ها:اندازه شکاف های بین بلاکیاندازه بلاک های دادهمقایسه دیسک و نوارCD_ROMکارایی در جستجوسرعت انتقال داده هاظرفیت ذخیره سازیدستیابی فقط خواندنی تکنیک CVA  دربرابر CAV نوشتن و خواندن نا متقارنDVD(Digital versatile Disk )انواع DVD از نظر ظرفيتدوتکنو لوژی لیزری برای dvdها آشنايي با بافر و بافرينگنحوه ايجاد بافرهابافر دهی چند گانهحالت تعیین محل در بافر دهیپراکنش ورودیتمر کز خروجیفصل چهارم: مفاهیم اساسی ساختار فایلسازمان دهی فیلد ها و رکورد هاساختارهای فیلد:روش 1: ثابت کردن طول هر فیلدروش 2: قرار دادن نشانگر طول فیلد در ابتدای هر فیلدروش 3: جدا کردن فیلد ها با فاصلروش 4: استفاده از عبارت کلیدی برای شناسایی فیلد هاساختارهای رکوردروش های سازمان دهی رکورد های فایل:روش 1: قابل پیش بینی کردن طول رکوردها بر حسب بایتروش 2: قابل پیش بینی کردن طول رکوردها بر حسب فیلدهاروش 3: شروع هر رکورد با یک نشانگر طول که تعداد بایت های رکورد را نشان می دهدروش 4: استفاده از فایل دیگری برای نگهداری آدرس شروع هر رکوردروش 5: قرار دادن فاصل در انتهای هر رکورد برای جدا کردن آن از رکورد بعدیسیستم raid سه سطحی درمقابل raid یک سطحیفصل پنجم: مدیریت فایل هایی از رکوردهاکلید های رکورد جستجوی ترتیبیارزیابی جستجوی ترتیبیبهبود کارایی جستجوی ترتیبی با بلوک بندی رکوردهاابزار های یونیکس برای پردازش ترتیبیدست یابی مستقیمرکوردهای سراینددست یابی به فایل و سازمان دهی فایلداده های انتزاعی برای دستیابی به فایلسرآیند ها و فایل های خود توصیف گراطلاعاتی که می توان در سرآیند نوشتعوامل موثر بر قابلیت حمل:اختلاف میان سیستم های عاملاختلاف میان زبان هااختلاف در معماری ماشینتوافق بر سر رمزگذاری دودویییونیکس و قابلیت حملمواردی که ابزار dd در اختیار قرار می دهد:تبدیل از یک اندازه بلوک به دیگریتبدیل رکوردهای طول ثابت به طول متغیر و بالعکستبدیل اسکی به ابسدیک و بالعکستبدیل همه کاراکترها به حروف کوچک یا حروف بزرگتبادل هر جفت دلخواه از بایت هافصل ششم: سازمان دهی فایل ها برای کاراییدلایل فشرده سازی فایل هاتکنیک های فشرده سازیاستفاده از یک نمادگذاری جدیدحذف دنباله های تکراریتخصیص کد های با طول متغییرروش های فشرده سازی بر گشت ناپذیرفشرده سازی در یونیکسباز یابی فضای داخل فایل هاانواع تغییرات در فایل:اضافه کردن رکوردبه هنگام سازی رکوردحذف رکوردحذف رکورد و متراکم کردن فایلحذف رکورد های با طول ثابت برای بازیابی پویای فضاراه حلپشته هاپراکندگی حافظهراهبردهای انتخاب جا:اولین جای مناسب (first fit)مناسب ترین جا (best fit)نامناسب ترین جا (worst fit)اشکال روش best fitزمان پردازش اضافیوجود پراکندگی خارجی اشکال روش worst fit جستجوی دو دویی در برابر جستجوی ترتیبیمحدودیت های جستجوی دودویی و مرتب سازی داخلیمرتب سازی کلیدی فصل هفتم: شاخص گذاریشاخص چیست؟شاخص چندسطحیمزیت شاخص هاکاتالوگ کارتی چیست؟مقایسه سرعت دسترسیعملیات موردنیاز برای نگهداری فایل شاخص بندی شده:ایجاد فایل داده ها و شاخص خالی اولیهباز کردن فایل شاخص در حافظه ,قبل از به کار گیری آننوشتن فایل شاخص بر روی دیسک , پس از به کار گیری آنافزودن رکورد هایی به فایل داده هاحذف رکورد ها از فایل داده هابه هنگام کردن رکورد ها در فایل داده هابه هنگام کردن شاخص برای انعکاس تغییرات به عمل آمده در فایل داده هابهینه سازیشاخص های بزرگمعایب دست یابی به شاخص روی دیسکافزودن رکوردحذف رکورد هابه هنگام سازی رکورد هادر بهنگام سازی سه وضعیت پیش می آید:به هنگام سازی باعث تغییر کلید ثانویه می شودبه هنگام سازی باعث تغییر کلید اولیه می شودبهنگام سازی محدود به فیلد های دیگرساختار های شاخص ثانویه دو مشکل دارندانقیاد فصل هشتم: پردازش کمک ترتیبی و مرتب سازی فایل های بزرگعملیاتترتیب روال همخوانی:آماده سازی دست یابی به عضو بعدی لیست همزمان سازی کنترل شرایط پایان فایلتشخیص خطاهاالگوریتمی برای ادغام k طرفهمراحل مرتب سازی در حافظه:خواندن فایل از روی دیسک به حافظهمرتب سازی رکوردها با استفاده از یک روال مرتب سازی استاندارد نوشتن دوباره فایل روی دیسکدرخت دودويي صفحه اي بازیابی ترتیبی کلید ها به صورت زیر انجام می شودبرنامه حذففايل با ساختار درخت K-Dمراحل مرتب سازیمراحل ادغامراهکارهای کاهش زمان:تخصیص سخت افزار بیشتر نظیر دیسک گردان و حافظهاجرای ادغام در بیش از یک مرحلهافزایش طول رانش های مرتب شده از لحاظ الگوریتمییافتن راه هایی برای همپوشانی عملیات i/oبه کمک سخت افزارابزارهایی برای بهبود کارایی مرتب سازی خارجی:برای مرتب سازی درون حافظه ای از مرتب سازی هرمی در یک رانش استفاده می کنیماستفاده از حداکثر حافظه ممکناگر تعداد رانش های اولیه بزرگ باشد از ادغام چند مرحله ای استفاده می کنیماستفاده از گزینش جایگزینی برای تشکیل رانش های اولیهاز بیش از یک دیسک گردان و کانال io استفاده کنیممراحل مرتب سازی روی نوار:تقسیم فایل مرتب نشده به رانش های مرتب شدهادغام رانش ها به یک فایل مرتب شدهراه کارهای کاهش زمان های تاخیر چرخشی و پیگرد:با اجرای ادغام در بیش از یک مر حلهافزایش اندازه رانش های مرتب شده اولیهفصل نهم: شاخص بندی چند سطحی و درخت های Bراه کار مشکل اولاستفاده از درخت های دودویی صفحه ایراهکار مشکل دوماستفاده از درخت موازنه شدهدو مزیت درخت های AVLتاریخچه درخت Bدرخت Bمتد جستجو در درخت Bمراحل درج کردنخواص یک در خت B از مرتبه mهر صفحه حد اکثر m فرزند دارد.هر صفحه به جز ریشه ها و برگ ها حداقل [m/2] فرزند دارد.ریشه حد اقل دو فرزند دارد.تمام برگها در یک سطح قرار دارند.سطح برگ ها، یک شاخص کامل و مرتب شده از داده های مر بوط به درخت را ایجاد می کندخواص درخت های B*هر صفحه حد اکثر m فرزند دارد.هر صفحه به جز ریشه حداقل [(2m-1)/3] فرزند دارد.ریشه حداقل دو فرزند دارد.تمام برگ ها در یک سطح قرار دارندروش LRUارزیابی سرعت درخت BPAGE FAULTفصل دهم :دستیابی به فایل های ترتیبی شاخص دار و درخت های B+فايل ترتيبي شاخص دار فايل چند شاخصي ساختار فايل مستقيم ساختار فايل چند حلقه اي فايل ترتيبي با ساختار مستقيمدست یابی شاخص دار دست یابی ترتیبیمجموعه ترتیبیاهمیت قرار دادن شاخص در حافظهدرخت B+ پیشوندی سادهدرخت B+بلوکساختار درونی بلوک های مجموعه ترتیبی: یک درخت B از مرتبه متغییرخصوصیات مشترک درخت های B و B+ و B+ پیشوندی سادهتفاوت میان درخت B و B+دو مزیت مهم ساختار درخت B+ نسبت به درخت B

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک دانلود کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک پاورپوینت کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک نکات کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک خلاصه کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک جزوه کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک

پاورپوینت فصل هشتم کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع تئوری پورتفولیو

خلاصه کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز,دانلود کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز,دانلود کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش,کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش,نکات کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب مدیریت سرمایه…

پاورپوینت بیمه های مسئولیت

اقسام مسئولیت مدنی,انواع مسئولیت مدنی,بیمه های مسئولیت,بیمه های مسئولیت عمومی,بیمه های مسئولیت قراردادی,بیمه های مسئولیت مدنی,تحقیق بیمه های مسئولیت,تعریف مسئولیت مدنی,مسئولیت مدنی دولت و کارمندان دولت,مسئولیت مدنی کارفرمایان دانلود پاورپوینت بیمه های مسئولیت دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع بیمه…

پاورپوینت نگهداری و تعمیرات در صنایع حساس

ارائه مدل مديريت تکنولوژي ناب با رويکرد نگهداري و تعميرات در صنعت,تعمیرات و نگهداری هواپیما,چند نکته کلیدی در نگهداری و تعمیرات,مقاله طراحی مدل بهینه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ماشین آلات حساس,مهندسي نگهداري و تعميرات پاورپوینت نگهداری و تعمیرات در صنایع…

پاورپوینت درس بیست و یکم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (استعمار چیست؟)

دانلود رایگان کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم,دانلود کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم,دانلود کتاب مطالعات اجتماعی ششم,درس مطالعات اجتماعی پایه ششم,درس مطالعات اجتماعی ششم,کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم,کتاب مطالعات اجتماعی ششم دانلود پاورپوینت درس بیست و یکم کتاب مطالعات اجتماعی پایه…

فایل اتوکد ساختمان مسکونی

پلان اتوکد ساختمان,پلان اتوکد ساختمان مسکونی,دانلود رایگان فایل اتوکد ساختمان مسکونی,دانلود فایل اتوکد ساختمان,دانلود فایل اتوکد ساختمان مسکونی,فایل اتوکد پلان ساختمان مسکونی,فایل اتوکد ساختمان,فایل اتوکد ساختمان 5 طبقه,فایل اتوکد ساختمان مسکونی دانلود فایل اتوکد ساختمان مسکونی دانلود فایل دانلود فایل…

پاورپوینت اسپکتروفتومتر ماورای بنفش مرئی

اسپکتروفتومتر,پاورپوینت آماده شیمی اسپکتروفتومتر,پاورپوینت اسپکتروفتومتر,تحقیق اسپکتروفتومتر,دانلو,دانلود پاورپوینت اسپکتروفتومتر,دانلود پاورپوینت در مورد اسپکتروفتومتر,دانلود تحقیق اسپکتروفتومتر,دانلود رایگان پاورپوینت اسپکتروفتومتر پاورپوینت اسپکتروفتومتر ماورای بنفش مرئی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت اسپکتروفتومتر ماورای بنفش مرئیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 17قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت:اسپکتروفتومتر ماورای…

پکیج پاورپونت تمام دروس ریاضی، علوم و فارسی پایه هشتم

پاورپنت ریاضی هشتم,پاورپنت علوم هشتم,پاورپنت فارسی هشتم,دانلود پاورپنت ریاضی هشتم,دانلود پاورپنت علوم هشتم,دانلود پاورپنت فارسی هشتم,دانلود پاورپنت هشتم دانلود پکیج پاورپونت تمام دروس ریاضی، علوم و فارسی پایه هشتم دانلود فایل دانلود پکیج پاورپونت تمام دروس ریاضی، علوم و  فارسی…

تحقیق حكومت، سازمان هاي اداري و سياسي ترکیه

تحقیق حكومت، سازمان هاي اداري و سياسي ترکیه سازمان هاي اداري و سياسي ترکیه رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع حكومت، سازمان هاي اداري و سياسي ترکیه،در قالب word و در 73 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مختصري از تاريخ…

تحقیق ريشه تاريخي ضرب المثل

تحقیق ريشه تاريخي ضرب المثل ضرب المثل رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق ريشه تاريخي ضرب المثلقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 9 بخشی از متن تحقیق:هر گاه کسي از کيسه ديگري بخشندگي کند و يا از بيت…

تحقیق گنبد سلطانیه

پایان نامه گنبد سلطانیه,پلان گنبد سلطانیه,تاریخچه گنبد سلطانیه,تحقیق گنبد سلطانیه,عکس گنبد سل,گنبد سلطانیه,گنبد سلطانیه pdf,گنبد سلطانیه پلان,گنبد سلطانیه کجاست,گنبد سلطانیه معماری,معرفی گنبد سلطانیه,معماری گنبد سلطانیه,مقاله گنبد سلطانیه دانلود تحقیق گنبد سلطانیه دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد گنبد سلطانیه،در قالب…

پاورپوینت روش تقسيم و حل Divide and Conqure

پاورپوینت روش تقسيم و حل Divide and Conqure روش تقسيم و حل Divide and Conqure رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت روش تقسيم و حل Divide and Conqure، در قالب ppt  و در 37 اسلاید قابل ویرایش.توضیحات: پاورپوینت روش تقسيم و حل…

تحقیق اخلاق اسلامی

اخلاق اسلامی,اخلاق خانواده,ازدواج,فطرت تحقیق اخلاق اسلامی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع اخلاق اسلامی،در قالب word و در  150 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:ازدواجمـساءله ازدواج و انتخاب جفت ، يكى از امور لازم در زندگى جانداران ،…

پاورپوینت داروهای ضد سرطان تاکسول

تحقیق داروی تاکسول,داروهای ضد سرطان تاکسول,داروی تاکسول,داروی تاکسول چیست,ساختار داروی تاکسول,عوارض تاکسول,عوارض جانبی داروی تاکسول,عوارض داروی تاکسول,قیمت داروی تاکسول,مقاله داروی تاکسول دانلود پاورپوینت داروهای ضد سرطان تاکسول دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع داروهای ضد سرطان تاکسول،در قالب ppt و دارای 113…

پرسشنامه ارزیابی شخصیت شغلی

پرسشنامه آماده ارزیابی شخصیت شغلی,پرسشنامه ارزیابی شخصیت شغلی,پرسشنامه استاندارد ارزیابی شخصیت شغلی,پرسشنامه شغلی,دانلود پرسشنامه آماده ارزیابی شخصیت شغلی,دانلود پرسشنامه ارزیابی شخصیت شغلی,دانلود پرسشنامه شغلی دانلود پرسشنامه ارزیابی شخصیت شغلی دانلود فایل دانلود پرسشنامه ارزیابی شخصیت شغلی،در قالب word و در…

تحقیق مفاسد مالي

تحقیق مفاسد مالي مفاسد مالي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق مفاسد ماليقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 120بخشی از متن تحقیق:مفاسدمالي موضوع پول شويي از لحاظ واژه شناسي ، اولين بار پس از رسوايي «واتر گيت» مطرح…

تحقیق طراحی واستخراج پارامترهاي طراحي معدن گل گهر

پارامترهاي,تحقیق,طراحي,طراحی,گهر,معدن,واستخراج تحقیق طراحی واستخراج پارامترهاي طراحي معدن گل گهر رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع طراحی واستخراج پارامترهاي طراحي معدن گل گهر،در قالب word و در 35 صفحه، قابل ویرایش، شامل:شیب دیواره ارتفاع پله ها جاده های باربری هجوم آب به داخل…

برنامه نمایش تعداد عناصر وارد شده و شماره ايندكس اضافه شده، در سی شارپ

برنامه csharp,برنامه سی شارپ,برنامه نمایش تعداد عناصر وارد شده,برنامه نمایش شماره ایندکس اضافه شده,برنامه نویسی در csharp,برنامه نویسی سی شارپ,دانلود برنامه سی شارپ,کد csharp,کدنویسی csharp,نمونه برنامه csharp دانلود برنامه نمایش تعداد عناصر وارد شده و شماره ايندكس اضافه شده، در…

پروژه مدیریت ماشین آلات پروژه عمرانی ساختمان سازی

پروژه درس ماشین آلات,پروژه ماشین آلات,پروژه مدیریت ماشین آلات,تحقیق ماشین آلات,تحقیق ماشین آلات پروژه عمرانی,تحقیق مدیریت ماشین آلات,ماشین آلات,مدیریت ماشین آلات,مدیریت ماشین آلات پروژه عمرانی ساختمان سازی,مدیریت ماشین آلات عمرانی دانلود پروژه مدیریت ماشین آلات پروژه عمرانی ساختمان سازی دانلود…

گزارش کارآموزی در شرکت قالبسازی فیکس

پروژه گزارش کارآموزی در شرکت قالبسازی فیکس,خرید گزارش کارآموزی در شرکت قالبسازی فیکس,دانلود کارآموزی در شرکت قالبسازی فیکس,دانلود گزارش کارآموزی در شرکت قالبسازی فیکس,کارآموزی در شرکت قالبسازی فیکس,کارورزی در شرکت قالبسازی فیکس,گزارش کارآ دانلود گزارش کارآموزی در شرکت قالبسازی فیکس…

تحقيق توريست و تأثير آن بر امنيت ملي

امنيت ملي,بررسی تاثیر توریست بر امنیت,تحقيق توريست و تأثير آن بر امنيت ملي,تحقيق رشته گردشگري,توريست,توريست و تاثير بر امنيت ملي,دانلود تحقيق,كار تحقيقي گردشگري,گردشگر,گردشگری و امنیت ملی دانلود تحقيق توريست و تأثير آن بر امنيت ملي دانلود فایل چكيده:درتحقيق حاضر سعي…

تحقیق تأثیرات خاک های نرم بر روی طرح طیف ها

تاثیر خاک نرم بر طرح طیف,تحقیق تأثیرات خاک های نرم بر روی طرح طیف ها,تحقیق تاثیر خاک نرم بر طرح طیف,تحقیق طرح طیف,دانلود تحقیق طرح طیف,دانلود مقاله طرح طیف,طرح طیف نیومارک هال,مقاله تاثیر خاک نرم بر طرح طیف,مقاله طرح طیف…

پاورپوینت چگونگی رشد هنر در تمدن اسلامی و تأثیر آن بر تمدن غربی

تأثير فرهنگ و تمدن اسلامي در شكل گيري تمدن مدرن غرب,تاثیر اسلام بر تمدن اروپا,تاثیر پزشکی اسلامی در تمدن غرب,تاثیر تمدن اسلامی بر تمدن غربی,تاثیر تمدن اسلامی بر تمدن های دیگر,تاثیر ریاضیات اسلامی در تمدن غرب,علل رک,مقاله تاثیر تمدن اسلامی…

پاورپوینت مدل زنجیره های مارکوف (Markov)

انواع مدل‌ هاي زنجيره‌ اي مارکوف,پارامترهاي اصلي مدل مارکوف,تعریف مدل مارکوف,زنجيره مارکوف,زنجیره مارکف افزاینده,زنجیره مارکف مرتبه M,زنجیره‌ های مارکف ایستا,فرآيند مارکوف,مثال‌ مدل زنجیره‌ اي مارکوف,مدل زنجیره های مارکوف دانلود پاورپوینت مدل زنجیره های مارکوف (Markov) دانلود فایل دانلود پاورپوینت با…

پاورپوینت دوپینگ خون

پاورپوینت آماده دوپینگ خون,پاورپوینت دوپینگ خون,تحقیق دوپینگ خون,دانلود power point دوپینگ خون,دانلود پاورپوینت در مورد دوپینگ خون,دانلود پاورپوینت دوپینگ خون,دانلود تحقیق دوپینگ خون,دانلود رایگان پاورپوینت دوپینگ خون,دوپینگ خون,رایگان پاورپوینت دوپینگ خون رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت دوپینگ خونقالب بندی:…

پاورپوینت تئوري هاي كلاسيك مديريت

پاورپوینت تئوري هاي كلاسيك مديريت دانلود رایگان پاورپوینت تئوريهاي كلاسيك مديريت رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع تئوري هاي كلاسيك مديريت، در قالب ppt و در 26 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:بروکراسی ماکس وبرقدرتعقلايي و قانوني بودن قدرت در…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *