پاورپوینت کتاب فراگرد تنظيم تا كنترل بودجه اسفنديار فرج وند

خلاصه کتاب فراگرد تنظيم تا كنترل بودجه اسفنديار فرج وند,دانلود کتاب فراگرد تنظيم تا كنترل بودجه اسفنديار فرج وند,کتاب فراگرد تنظيم تا كنترل بودجه اسفنديار فرج وند,نکات کتاب فراگرد تنظيم تا كنترل بودجه اسفنديار فرج وند
دانلود پاورپوینت کتاب فراگرد تنظيم تا كنترل بودجه اسفنديار فرج وند

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت کتاب فراگرد تنظيم تا كنترل بودجه اسفنديار فرج وند،در قالب ppt و در 370 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: كليات بودجه و نقش دولت در اقتصادمقدمهعبارت معروف سنت اگوستينمنشاء اصلي تشكيل دولتابتدايي ترين وظايف دولت ها موارد عمده مورد بحث در اقتصادآدام اسميت سه وظيفه را براي دولت لازم مي داند1) حمايت ازجان ومال جامعه 2) ايجادنظم واعمال قانون 3) فراهم نمودن كالا وخدماتدو مدل ساختاري اقتصاد1- اقتصاد با مكانيزم بازار2- اقتصاد دستورينقش هاي دولتتخصيصيتوزيعيتثبيتيقانونينقش هاي دولت واژه بودجهتاريخچه بودجهتاريخچه بودجه درايرانضرورت بودجه و بودجه نويسياهميت بودجهسند مالينمونه اي از متغيرهاي كلان اقتصاديسطح پس انداز مليسرمايه گذاري مليتوليدات واقعيمصرف كالا و خدماتاشتغالتورمقدرت خريد ريال و ارزش خارجي آن سازمان ها به دو سه دليل عمده به بودجه بندي نيازمندند 1) نشان دادن مفهوم مالي برنامه ها2) شناساندن منابع موردنيازاجراي برنامه ها3) به دست آوردن معيارهاي سنجش، نظارت و كنترل نتيجه ها در مقايسه با برنامه هافصل دوم: تعاريف و اصول بودجهبررسي تعاريف بودجه از چند جنبهالف) جنبة سياسي ب) جنبه هاي اقتصادي و ماليج) جنبه هاي برنامه اي و مديريت بودجهتعريف سياسي بودجهجنبه هاي اقتصادي وماليجنبه هاي برنامه اي و مديريت بودجهبودجه كل كشور شامل1) بودجة عمومي دولت2) بودجه شركت هاي دولتي3) بودجه موسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور مي شودبودجة عمومي دولتالف) بودجه عادي   ب) بودجه عمرانياصول بودجهمعرفي چند نمونه از اصول بودجه1) اصل سالانه بودن بودجهچند استثناء بر اصل سالانه بودجهبودجه يك يا چند دوازدهماعتبارات برنامه اي2) اصل جامعيتدو قاعده كلي از اصل جامعيت بودجه1- درآمدها و هزينه ها همديگر را تهاتر نكنند.2- همه اقلام درآمدها و همه اقلام هزينه ها در بودجه عمومي منعكس گردند و هيچ چيز از قلم نيافتد3) اصل وحدت بودجه 4) اصل شامليت يا تفصيل 5) اصل تخصيص وعدم تخصيص وظايف عمده ديوان محاسبات در اصل 55 در زمينه رعايت اصل تخصيص و عدم تخصيص 6) اصل انعطاف پذيري بودجه7) اصل تخميني بودن درآمدها8) اصل تحديدي بودن هزينه ها9) اصل تعادلسه گروه از نظريه هاي تعادل بودجهالف) رعايت توازن سالانه در بودجه (نظريه هاي كلاسيك ها)ب) عدم تعادل در بودجه دولتج) حمايت از تعادل در بودجه، ولي نه به صورت سالانهعدم تعادل در بودجه دولتحمايت ازتعادل در بودجه، ولي نه به صورت سالانه فصل سوم: طبقه بندي بودجهرابطه ميان اهداف تهية بودجه، تعريف و طبقه بندهاي بودجه اي انواع طبقه بندي بودجه اي 1. طبقه بندي درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار2. طبقه بندي هزينه ها3. طبقه بندي عملياتي4. طبقه بندي سازماني5. طبقه بندي اقتصاديطبقه بندي درآمدها و سايرمنابع تامين اعتبار1. درآمد عمومي     2. درآمد اختصاصي      3. درآمد شركت هاي دولتي طبقه بندي هزينه هاگروه هاي اصلي فصول هزينه 1.هزينه هاي جاري2. هزينه هاي پرسنلي3. هزينه هاي اداري4. هزينه هاي سرمايه اي5. پرداخت هاي انتقاليطبقه بندي براساس مواد هزينهطبقه بندي عملياتطبقه بندي عمليات در ايران:امورفصلبرنامه فعاليت وطرحطرح عمراني به سه نوع تقسيم مي شودانتفاعي غيرانتفاعي مطالعاتيطبقه بندي سازمانيواحدهاي سازماني منظور در بودجه كل به شرح زير مي باشد 1. وزارتخانه ها2. موسسات دولتيمؤسسات دولتي دو نوع هستند1- مؤسسه دولتي مستقلنمونه اي از مؤسسات دولتي مستقلسازمان مديريت و برنامه ريزيسازمان انرژي اتميسازمان تربيت بدنيسازمان حفاظت محيط زيستنهاد رياست جمهوريكتابخانه ملي 2- مؤسسه دولتي وابسته3- شركت هاي دولتي و بانك ها4- موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتيبرخي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي كشورمانشهرداري ها جمعيت هلال احمرسازمان تأمين اجتماعي كميته امداد امام خميني (ره)بنياد شهيد، امور بيماري هاي خاص، مسكن و 15 خردادسازمان تبليغات اسلامي5- موسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت نخستين قدم در طبقه بندي اقتصادي تشخيص و دسته بندي حساب هاي زير است1. حساب هاي سرمايه اي2.حساب هاي جاري3.حساب هاي موسسات بازرگاني4. سايرحسا بهاهدف طبقه بندي اقتصاديفصل چهارم: سيكل بودجه و سازمان هاي بودجه اي (بازيگران بودجه)بودجه از چهار مرحله تشكيل مي شود:1. تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه2. تصويب بودجه3. اجراي بودجه4. نظارت و كنترل بودجهسازمان هاي بودجه اي (بازيگران بودجه اي)نقش قوه مقننه درتدوين سياست هاي اقتصادي وماليديوان محاسبات اهداف ديوان محاسباتوظيفه عمده ديوان محاسبات كشورهيات دولتشرايط بازنشستگيوظيفه وزارت اموراقتصادي و دارائينقش و وظيفه خزانهوظايف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كميته هاي برنامه ريزي استان و شهرستاندستگاه هاي اجراييسازمان بازرسي كل كشوردو نوع  بازرسي براي سازمان بازرسي كل كشور فصل پنجم: تنظيم و پيشنهاد بودجهمرحله تهيه و تنظيم بودجهتهيه و تنظيم بودجه شامل اقداماتي كه در ايران در مرحله تهيه و تنظيم بودجه به عمل مي آيد، به ترتيب ذكر مي گردد1- پيش بيني مقدماتي بودجه2- تهيه گزارش اقتصادي سالانه3- بخشنامه بودجه4- تهيه و تنظيم بودجه دردستگاه ها 5- بررسي بودجه 6- ارائه بودجه به شوراي اقتصاد 7- تهيه لايحه بودجه و ارسال آن به هيئت دولت 8- لايحه بودجه 9- پيام بودجه 10- تهيه و تنظيم بودجه درشركت هاي دولتيپيش بيني مقدماتي بودجهتهيه گزارش اقتصادي سالانهبخشنامه بودجهتهيه و تنظيم بودجه در دستگاه هاكميته هاي چهارگانه بررسي بودجه هاي ملي درخواستي هر وزارتخانه1. ستاد هماهنگي درآمدهاي كشور2. ستاد بودجه ريزي امور اجتماعي3. ستاد بودجه ريزي امور توليدي     4. ستاد بودجه ريزي امورزيربنائيبررسي بودجهبررسي برنامه هابررسي بهبود مديريت ارائه بودجه به شوراي اقتصادتهيه لايحه بودجه وارسال آن به هيئت دولتلايحه بودجهلايحة تقديمي به مجلس ازسه بخش تشكيل مي شود1. پيام بودجه   2. متن لايحه بودجه        3. پيوست هاي بودجه پيام بودجهدر پيام بودجه مطالب زير تشريح مي شودتغييرات پيشنهادي درخدمات عموميتغييرات مهم در اهداف برنامه هاهزينه ها و درآمدها تمايلات مالي دولتقسمت هاي تشكيل دهنده لايحه بودجه كل كشور1- ماده واحده و تبصره ها2- خلاصه بودجه دولت3- درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بر حسب بخش، بند و اجزاي آن4- اعتبارات دستگاه ها و رديف ها بر حسب برنامه و فصول هزينه 5- اعتبارات جاري دستگاه هاي اجرايي محلي در استان ها6- توزيع اعتبارات عمراني استان ها7- اعتبارات بر حسب امور، فصل و برنامه8- بودجه شركت هاي دولتي9- بودجه ارزيتهيه و تنظيم بودجه در شركت هاي دولتيصورت جلسات تنظيم شده توسط مجامع عمومي جهت تهيه تنظيم بودجه جاري و عمراني شامل: 1- خلاصه حساب هاي جاري و سرمايه اي2- پيش بيني منابع و مصارف ارزي 3- تعداد كاركنان4- تكميل فرم سرمايه گذاري به تفكيك منابع5- امضاي اعضاي مجمع عمومي يا شوراي عالي6- ساير اطلاعات درخواستي سازمان مديريت و برنامه ريزيفصل ششم: تصويب بودجهبودجه و دموكراسي نخستين درخواست مردم ازحكام گذشته اهميت لايحه بودجهصلاحيت مالي و بودجه اي پارلمانپارلمان با تصويب بودجه، به قوه مجريه اجازه مي دهد1.درآمدهاي پيش بيني شده خويش را تامين كند2.هزينه هاي مورد لزوم خود را پرداخت كند قانون بودجه داراي خصوصياتي به شرح زير استالف) درمورد ارقام مخارجب) درمورد درآمدها   ج) از ديدگاه ضوابط تصويب نيز ويژگي هاي زير را مي توان براي تصويب بودجه برشمرد انواع بودجه تقديمي به مجلس1. لايحه بودجه كل كشور 2. لوايح بودجه هاي موقت (يك يا دو يا سه ماهه)3. لايحه اصلاح بودجه كل كشور4. لايحه متمم بودجه شور درلايحه بودجهعلت يك شوري بودن بودجهموارد خاص درتصويب بودجه1. امتناع ازتصويب2. بودجه يك ياچند دوازدهمفصل هفتم: اجراي بودجهاجراي بودجهدولت به عنوان مظهر قوه مجريه مرحله اجراي بودجه در دو بعداجراي بودجه در مورد هزينه ها1. ابلاغ بودجه2. مبادله موافقت نامه هاي فعاليت هاي جاري وعمراني3. تخصيص و تقسيط اعتبار4. مصرف اعتبارات ابلاغ بودجهموافقت نامهمراحل تفصيلي اجراي بودجه يا مصرف اعتبارات1. تشخيص2. تامين اعتبار3. تعهدتعهد از نظر اين قانون عبارت است از ايجاد دين بر ذمه دولت ناشي از:الف) تحويل كالا يا انجام دادن خدمتب)اجراي قراردادهايي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشدج) احكام صادرشده ازمراجع قانوني وذيصلاحد) پيوستن به قراردادهاي بين المللي 4. تسجيل5. حواله6. درخواست وجه7. هزينهتنخواه گردان انواع تنخواه گردان تنخواه گردان هزینهتنخواه گردان استانتنخواه گردان حسابداریتنخواه گردان پرداختعلي الحساب پيش پرداخت تفاوت پيش پرداخت و علي الحساب پرداخت ها به طوركلي بر دو نوع است الف) پرداخت قطعي (هزينه ها)ب) پرداخت غيرقطعي (پيش پرداخت و علي الحساب) اجراي بودجه درمورد درآمدهاروش هاي انعطاف پذيري بودجهالف) اصلاح و متمم بودجهب) اعتبارات رديف هاي متفرقه (عمومي)ج) تبصره هاي بودجهتفاوت مراحل اجراي بودجه در شركت هاي دولتي با وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي معاملات دولتيمناقصهمزايدهاسرافتبذيراقدامات لازم براي اطمينان از توزيع صحيح منابع1- منابع را بايد در چارچوب يك برنامه استراتژيك اختصاص داد2- بايد اطمينان يافت كه منابع اختصاص يافته صرف برنامه مزبور مي شود3- چگونگي هزينه كردن را مورد نظارت قرار داددو شاخص مهم درحسابرسي منابع صرف شده وجود دارد، عبارت اند از اثربخشيكارآييخلاصه اي از مفهوم كارايي و اثربخشي و كاربرد آن در بودجهلزوم جلوگيري از اسرف را در دو مرحله از فرآيند بودجه 1. در مرحله تنظيم بودجه (ديدگاه كلان)2. در مرحله اجراي بودجه (ديدگاه خرد)فصل هشتم: كنترل بودجهانواع كنترلنظارت و كنترل قوه مجريه (نظارت درونی)الف) نظارت ماليب) نظارت عملياتينظارت عملياتي از راه هاي زير، اعمال مي شود 1. گزارش توجيهي    2. تخصيص اعتبار نظارت و كنترل قوه مقننه (كنترل بيروني)الف. نظارت قضاييب. نظارت پارلمانينظارت پارلماني در دو حالت اجرا مي نمايد1- نظارت سياسي (نظارت پارلماني در ضمن سال مالي)2- نظارت پارلماني پس از پايان سال مالي (تفريغ بودجه)تفريغ تفريغ مجلس شوراي اسلامي در سه مقطع زماني مختلف در اداره امور جامعه بالاترين رسالت را بر عهده دارد1. تعيين خط مشي و سياست هاي عمومي مملكت2. بررسي و تصويب برنامه ها و طرح ها در جهت خط مشي و سياست هاي عمومي3. بررسي و تصويب عملكرد دولت با توجه به برنامه ها و طرح هافصل نهم: روش هاي تنظيم بودجهروش هاي تنظيم بودجهروش هاي پيش بيني درآمدها1. روش سال ماقبل آخر 2. روش حد متوسط ها  3. روش پيش بيني مستقيم  4. روش سنجيده منظم روش هاي برآورد هزينه ها1. بودجه متداول سنتي     2. بودجه ريزي افزايشي3. بودجه برنامه اي4. بودجه عملياتيمقايسه بين بودجه برنامه اي و بودجه عملياتيبودجه بندي برمبناي صفرنظام بودجه ريزي طرح و برنامهفصل دهم: بودجه، اقتصاد و مديريتشرايط ركود اقتصاديتقاضاي موثر در حد پايين قرار داردفروش افت كرده، كالاها در انبار مي مانندصاحبان سرمايه كمتر انگيزه براي سرمايه گذاري دارند منابع توليد بيكار مانده و سطح اشتغال نيروي انساني كاهش مي يابدقدرت تصحيحيقدرت تعديلي بودجهكاهش نابرابري ها از سه طريق عمده زير حادث مي گردد اخذ ماليات تصاعدي پرداخت يارانه به طبقات آسيب پذير توجه به نقاط محروم قدرت تشويقي بودجه دولتكسري بودجهانواع كسري بودجه1- كسر بودجه اداريكسر بودجه اداري ممكن است ناشي از عوامل زير باشدسازمان غلط وصول درآمد عدم صلاحيت كادر اداري سازمانهاي وصول كننده ماليات ها انتخاب غلط سيستم مالياتي 2- كسر بودجه ناشي از اوضاع و احوال اقتصادي3- كسر بودجه مربوط به ساختمان اقتصاديراه هاي تامين مالي كسر بودجه از طريق وامالف) دريافت وام از منابع داخلي1- برداشت از سيستم بانكي  2- انتشار اوراق قرضهب) دريافت وام از منابع خارجي1- دريافت وام از دولت هاي خارجي2- دريافت وام از بخش هاي خصوصي كشورهاي خارجي3- دريافت وام از موسسات بين المللي (مانند صندوق بين المللي پول)فرآيند سياسيبودجه و برنامه ريزي اقتصاديدر بودجه متداول بودجهمهم ترين ابزار مديريت استراتژيك است  برنامه يك ساله دولت است بهترين وسيله براي نظارت و ارزيابي مديريت دولت است  ابزار مهم نظارتي مجلس استمديريتفرآيند مديريت يا وظايف مدير عبارت اند ازبرنامه ريزيسازماندهيهماهنگيهدايت وكنترلفرآيند بودجه عبارت است ازسياست گذاري تهيه و تنظيم  تصويب  اجرا  نظارتانواع برنامه از نظر هارولد كنتز و هانس وايريخمقاصد يا مأموريت ها هدف ها استراتژي ها خط مشي ها روش هاي انجام كارمقررات و آئين نامه هاطرح ها بودجه هابرنامه ريزي شامل سه عنصر اساسي زير است1- بررسي وضع موجود (كجا هستيم)2- طراحي وضع مطلوب (كجا مي خواهيم باشيم) 3- پيش بيني مسير و چگونگي حركت از وضعموجود و رسيدن  به وضع مطلوب (چگونه مي خواهيم به آن جا برسيم)گواه ارتباط يبن بودجه و برنامه را مي توان در موارد زير مشاهده كرد بودجه و سازماندهي بودجه و هماهنگي مفهوم كنترلمزيت عمده بودجهكنترل شامل چهار مرحله استاستقرار استانداردها با توجه به هدف هاي از پيش تعيين شدهاندازه گيري عملكردمقايسه عملكرد با استانداردهاي تعيين شده و ارزيابيانحرافاتاقدامات اصلاحيروش هاي كنترل از نظر زمان انجام عمليات كنترل قبل از عملياتكنترل حين عمليات كنترل بعد از عملياتبودجه و نظام اداريمراحل سير تكوين بودجهدر هر مرحله از سير تكوين بودجه، بودجه ابزار خاصي است 1- در مرحله اول بودجه به عنوان ابزار كنترل 2- در مرحله دوم بودجه به عنوان ابزار مديريت مالي 3- در مرحله سوم بودجه به عنوان ابزار برنامه ريزي 4- در مرحله چهارم بودجه به عنوان ابزار راهبرديارزش نسبيبر اساس اصل مطلوبيت نهائي تجزيه و تحليل روند افزايش هزينه ها اثر بخشي نسبيبودجه و كامپيوترپروجاكسفصل يازدهم: مسائل و مشكلات نظام بودجه ريزي ايراندر بودجه ايران چندين قسمت مجزا وجود دارد كه عبارت اند از1) بودجه عمومي دولت 2) بودجه اختصاصي دولت3) بودجه شركت هاي دولتي 4) بودجه بانك ها 5) بودجه موسسات انتفاعي وابسته به دولت 6) بودجه نهادها و بنيادها 7) بودجه نهاد رهبري 8) بودجه شهرداري ها 9) بودجه سازمان تامين اجتماعي مسائل و مشكلات بودجه ريزي در ايران1- تخصيص اعتبارات جهت بقاء دستگاه 2- عدم ارتباط بودجه سالانه با شرايط اقتصادي3- در نظر نگرفتن بار مالي ناشي از فعاليت هاي فعلي دولت روي هزينه هاي آتي4- ناهماهنگي ميان منابع و مصارف بودجه 5- وجود هزينه هاي پنهان در بودجه6- انعطاف پذيري بيش از حد بودجه شركت هاي دولتي7- تقاضاي بودجه اضافي8- تعيين تكليف براي قلمروهاي نامربوط سياست گذاري مالي9- جدايي نظام تهيه از نظام كنترل بودجه 10- فقدان نظارت عملياتي دقيق11- منظور نكردن هزينه فرصت از دست رفته عواملمورد استفاده دستگاه هاي دولتي12- تلاش براي مصرف اعتبارات در ماه هاي پاياني سال

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
کتاب فراگرد تنظيم تا كنترل بودجه اسفنديار فرج وند دانلود کتاب فراگرد تنظيم تا كنترل بودجه اسفنديار فرج وند نکات کتاب فراگرد تنظيم تا كنترل بودجه اسفنديار فرج وند خلاصه کتاب فراگرد تنظيم تا كنترل بودجه اسفنديار فرج وند

تحقیق بررسی اصول سرپرستی در فروش

اصول سرپرستی,پاورپوینت اصول سرپرستی در فروش,پروژه در مورد اصول سرپرستی در فروش,تحقیق آماده در مورد اصول سرپرستی در فروش,تحقیق اصول سرپرستی در فروش,تحقیق در مور,دانلود تحقیق در مورد اصول سرپرستی در فروش,فروش,مقاله در مورد اصول سرپرستی در فروش تحقیق بررسی…

گزارش كارآموزي در سازمان جهاد كشاورزي- مديريت حفظ نباتات

دانلود گزارش كارآموزي در سازمان جهاد كشاورزي,گزارش كارآموزي در سازمان جهاد كشاورزي,گزارش كارآموزي رایگان در جهاد كشاورزي,گزارش كارآموزي گیاه پزشکی در سازمان جهاد كشاورزي مدیریت حفظ نباتات,نمونه گزارش كارآموزي در سازمان جهاد كشاورزي دانلود گزارش كارآموزي در سازمان جهاد كشاورزي-…

پاورپوينت كنترل اتوماتيك

اتوماتيك,بررسی رفتار ترانزيست سيستمها,پاورپوينت كنترل اتوماتيك,پايداری,دياگرام bode و کاربردهای آن,كنترل,كنترل اتوماتيك,مدل سازی سيستمهای ديناميکی,معرفی انژکتور دررفتار سیستمها,مکان ريشه ها دانلود پاورپوينت كنترل اتوماتيك دانلود فایل سر فصل هاتبديل لاپلاس و مفاهيم آن.مبانی و مفاهيم کنترل.مدل سازی سيستمهای ديناميکی.بررسی رفتار ترانزيست…

امکان سنجی مقدماتی ریخته گری قطعات چدن آلیاژی

امکان سنجی ریخته گری قطعات چدن آلیاژی,دانلود طرح توجیهی ریخته گری قطعات چدن آلیاژی,راه اندازی ریخته گری قطعات چدن آلیاژی,طرح توجیهی ریخته گری قطعات چدن آلیاژی,طرح راه انداز,طرح کسب و کار ریخته گری قطعات چدن آلیاژی,کارآفرینی ریخته گری قطعات چدن…

گزارش امکان سنجی تولید ماشین آلات خراطی

امکانسنجی تولید ماشین آلات خراطی,تولید ماشین آلات خراطی,روش تولید ماشین آلات خراطی,طرح توجیهی تولید ماشین آلات خراطی,طرح فنی تولید ماشین آلات خراطی,طرح مالی تولید ماشین آلات خراطی,گزارش امکانسنجی تولید ماشین آلات خراطی,ماشین آلات خراطی دانلود گزارش امکان سنجی تولید ماشین…

بررسی انواع لوله، جنس لوله و خوردگی در لوله

انواع لوله,پروژه لوله,تحقيق بررسی انواع لوله,تحقیق بررسی انواع لوله,تحقیق لوله,جنس لوله,جنس لوله و خوردگی در لوله,خوردگي لوله,خوردگی در لوله,گزارش لوله,لوله دانلود بررسی انواع لوله، جنس لوله و خوردگی در لوله دانلود فایل دانلود پروژه با موضوع بررسی انواع لوله، جنس…

تحقیق آمادگي جسماني و اجزاي آن

بررسی آمادگي جسماني,پایان نامه تربیت بدنی پیرام,پروژه آمادگي جسماني,تحقیق آمادگي جسماني,تحقیق تربیت بدنی آمادگي جسماني,تحقیق در مورد آمادگي جسماني,دانلود تحقیق آمادگي جسماني,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد آمادگي جسماني,مقاله آمادگي جسماني تحقیق آمادگي جسماني و اجزاي آن رفتن به سایت…

پاورپوینت پردازنده های چند هسته ای

پردازنده,پردازنده چند هسته,پردازنده های amd,پردازنده های چند هسته ای,پردازنده های دو هسته ای,پردازنده های دو هسته ای چیست,پردازنده های دو هسته ای یعنی چه,پردازنده های موبایل,تک پردازنده,چند پردازنده,دو پردازنده دانلود پاورپوینت پردازنده های چند هسته ای دانلود فایل دانلود پاورپوینت با…

تحقیق بودا

تحقیق بودا بودا رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بودا،در قالب word و در 45 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهپيروان آيين بودا، مردمان شادتری هستند.فعاليت مغزیدرباره زندگانی بوداسراب از ديد بودا و افلاطوناخلاقيات بودا پرستش‌گاه غاریبوداگرايی و يارسانآموزه‌های بوداشاخه‌های…

دانلود گزارش کارآموزی پتروشيمي بوعلي سينا

خری,خرید گزارش کارآموزی پتروشيمي بوعلي سينا,دانلود کارآموزی پتروشيمي بوعلي سينا,دانلود گزارش کار پتروشيمي بوعلي سينا,دانلود گزارش کارآموزی پتروشيمي بوعلي سينا,کارآموزی پتروشيمي بوعلي سينا,کارورزی پتروشيمي بوعلي سينا,گزارش کارآموزی پتروشيمي بوعلي سينا دانلود دانلود گزارش کارآموزی پتروشيمي بوعلي سينا دانلود فایل در…

تحقیق تأثير ميزان سرد كردن بر ميكرو ساختار و خصوصيات مكانيكي فولادهاي ميكروآلياژي نیوبیوم

پروژه تأثير ميزان سرد كردن,تأثير ميزان سرد كردن بر ميكرو ساختار فولاد,تحقیق در مورد تأثير ميزان سرد كردن بر ميكرو ساختار فولاد,دانلود تحقیق تأثير ميزان سرد كردن بر ميكرو ساختار فولاد,دانلود رایگان تحقیق تأثير ميزان سرد كردن بر ميكرو ساختار…

پاورپوینت نگهداری و تعمیر شیرآلات در منزل

اسلاید,پاورپوینت,تعمیر,شیرآلات,منزل,نگهداری دانلود پاورپوینت نگهداری و تعمیر شیرآلات در منزل دانلود فایل پاورپوینت نگهداری و تعمیر شیرآلات در منزل در قالب پاورپوینت و در 15 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پاورپوینت نگهداری تعمیر شیرآلات…

پاورپوینت انتخاب مکان بهینه به منظور ساخت اماکن ورزشی روباز

انتخاب مکان ساخت اماکن ورزشی روباز,دانلود طرح مجتمع ورزشی روباز,طراحی مجتمع ورزشی روباز,طرح مجتمع ورزشی روباز,طرح معماری مجتمع ورزشی روباز,مجتمع ورزشی روباز,معماری مجتمع ورزشی روباز,مکان ساخت اماکن ورزشی روباز دانلود پاورپوینت انتخاب مکان بهینه به منظور ساخت اماکن ورزشی روباز…

چک لیست کنترل کیفیت بلدوزر

چک لیست کنترل کیفیت بلدوزر چک لیست کنترل کیفیت ماشین آلات رفتن به سایت اصلی دانلود چک لیست کنترل کیفیت بلدوزر،در قالب pdf و در 2 صفحه، شامل:مشخصات دستگاه و بازدیدمشخصات و شاخصه های مهم در بازدید و بازرسی موتور…

پلان اجرايي 2 طبقه 4 واحدي هر واحد 90 متر

پلان اجرايي 2 طبقه 4 واحدي هر واحد 90 متر دانلود پلان اجرايي 2 طبقه 4 واحدي هر واحد 90 متر دانلود فایل پلان اجرايي 2 طبقه 4 واحدي هر واحد 90 متر   من می خواهم این فایل را…

تحقیق شوراي همكاري خليج فارس

پروژه در,پروژه شوراي همكاري خليج فارس,تحقیق در مورد شوراي همكاري خليج فارس,دانلود تحقیق شوراي همكاري خليج فارس,دانلود رایگان تحقیق شوراي همكاري خليج فارس,شوراي همكاري خليج فارس,مقاله در مورد شوراي همكاري خليج فارس,مقاله شوراي همكاري خليج فارس تحقیق شوراي همكاري خليج…

تحقیق بررسی قالی بافی و تجارت فرش در اراک

تجارت فرش,فرش اراک,فرش بافی,قالی بافی,قالی سیستان تحقیق بررسی قالی بافی و تجارت فرش در اراک رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بررسی قالی بافی و تجارت فرش در اراک،در قالب word و در 92 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه فصل…

کار تحقیقی در مورد وصيت

آيا وصيت عقد است يا ايقاع,ارکان وصيت,اقسام وصيت,انواع وصيت,تحقیق در مورد وصيت,تحقیق وصيت,دانلود تحقیق و,لزوم وجواز در وصيت,مشروعيت وصيت,معناي وصيت,وصيت تمکيلي,وصيت تمليکي,وصيت در قانون مدني ايران و ساير کشورها,وصيت در قرآن,وصيت عهدي کار تحقیقی در مورد وصيت رفتن به سایت…

تحقیق تأملي بر وضع شناسي حقوق بشر در جهان كنوني

پاورپوینت حقوق بشر در جهان كنوني,پایان نامه حقوق بشر در جهان كنوني,تحقیق حقوق بشر در جهان كنوني,حقوق بشر در جهان كنوني,مقاله حقوق بشر در جهان كنوني,وضع شناسی حقوق بشر در جهان كنوني,وضعیت حقوق بشر در جهان كنوني تحقیق تأملي بر…

تحقیق ميراث فرهنگي و نقش آن در جذب توريست

تحقیق ميراث فرهنگي و نقش آن در جذب توريست ميراث فرهنگي و نقش آن در جذب توريست رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع ميراث فرهنگي و نقش آن در جذب توريست،در قالب word و در 30 صفحه، قابل ویرایش،…

تحقیق نگاهی به سیره های پیامبر اعظم (ص)

تحقیق نگاهی به سیره های پیامبر اعظم (ص) نگاهی به سیره های پیامبر اعظم رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع نگاهی به سیره های پیامبر اعظم (ص)،در قالب word و در 14 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:شب یخبندان…

پاورپوینت کتاب اداره امور سازمان‌ هاي محلي تالیف دكتر ابوالقاسم طاهري

اداره امور سازمان‌هاي محلي تالیف دكتر ابوالقاسم طاهري,پاورپوینت کتاب اداره امور سازمان‌هاي محلي ابوالقاسم طاهري,خلاصه کتاب اداره امور سازمان‌هاي محلي,کتاب اداره امور سازمان‌هاي محلي,کتاب اداره امور سازمان‌هاي محلي تالیف دكتر ابوالقاسم طاهري پاورپوینت کتاب اداره امور سازمان‌ هاي محلي تالیف…

تحقیق شهر یزد

پایان نامه شهر یزد,پایان نامه یزد,تحقیق شهر یزد,تحقیق یزد,جغرافیای شهر یزد,دانلود پایان نامه شهر یزد,دانلود پایان نامه یزد,دانلود تحقیق شهر یزد,دانلود تحقیق یزد,دانلود مقاله شهر یزد,دانلود مقاله یزد,مقاله شهر یزد,مقاله یزد,نقشه شهر یزد دانلود تحقیق شهر یزد دانلود فایل دانلود…

تحقیق ارتباط ورزش با سیاست و فرهنگ

تحقیق ارتباط ورزش با سیاست و فرهنگ ارتباط ورزش با سیاست و فرهنگ رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق ارتباط ورزش با سیاست و فرهنگ، در قالب word قابل ویرایش و در 40 صفحه.توضیحات:ارتباط ورزش و سیاستجدایی بازی‌های المپیک از سیاست…

رشد اقتصاد ملي دانائي محور در تعامل با اقتصاد جهاني

رشد اقتصاد ملي دانائي محور در تعامل با اقتصاد جهاني رشد اقتصاد ملي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق رشد اقتصاد ملي دانائي محور  در تعامل با اقتصاد جهانيقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 322بخشی از متن تحقیق:به…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *