پاورپوینت کتاب مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل

پاورپوینت مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل,خلاصه مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل,خلاصه نکات مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل,دانلود کتاب مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل,کتاب مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل,نکات مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل
دانلود پاورپوینت کتاب مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت با موضوع مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل،در قالب ppt و در 300 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:جلسه اول: طراحی نرم افزار بی درنگسیستم بی درنگ چیست؟مدل سیستم بی درنگ با سنسور و محرکدو دسته از تحریک ها در سیستم بی درنگتحریک های دوره ایتحریک های غیردوره ایمراحل فرآیند طراحیشناسایی تحریکی که سیستم باید پردازش کند و پاسخ مربوط محدودیت های زمانی مربوط به هر تحریک و پاسخ شناسایی شودیک کامپیوتر برای اجرای سیستم انتخاب شود، دارای اجزا بی درنگتحریک و پاسخ در تعدادی از فرآیندهای هم زمان، ترکیب شوند.برای هر تحریک و پاسخ، الگوریتم هایی طرح شود.طراحی سیستم زمانبندی برای به موقع شروع شدن فرآیندطراحی سیستم چیستتحریک وپردازش پاسخ درسیستمقطعات سیستم های عامل بی درنگسیستم عامل بی درنگ قطعاتRTOS برای تمام سیستم هاساعت بی درنگ اداره کننده وقفهزمان بندمدیر منابعتوزیع کنندهدو سطح اولویت که توسط RTOS مدیریت می شوددو راهبرد زمان بندی مؤثرسیستم های کنترلی و ناظرساختار سیستم کنترلی و ناظردو دسته از تحریک که در سیستم های کنترلی و ناظر، باید پردازش شوندسیستم های جمع آوری داده چیست؟طریقه جمع آوری داده از سنسورجلسه دوم: طراحی واسط کاربر (UI)اصول طراحی واسط کاربرآگاهی کاربر سازگاریحداقل تعجبقابلیت ترمیمراهنمای کاربرتنوع کاربرامکانات ترمیم خطا واسط های کاربرپنج سبک تعامل با سیستم های نرم افزاریدست کاری مستقیم سیستم منوپرکردن فرمزبان فرمانزبان طبیعیروش نمایش اطلاعات چندگاننمونه هایی از مجسم سازی دادهنکاتی برای استفاده مؤثر از رنگ در واسطعوامل طراحی در پیام های خطازمینه کاریتجربه کاریسطح مهارتسبک کاریفرهنگ کاریفرآیند طراحی واسط کاربرفرآیندطراحی سه فعالیتی UIسه فعالیت اصلی فرآیند طراحی کاربرتحلیل کاربرساخت نمونه اولیه UIفرآیند دو مرحله ای ساخت نمونه اولیهسه روش ساخت نمونه اولیه واسط کاربرارزیابی واسط چیست؟صفات قابلیت به کارگیریقابلیت یادگیریسرعت عملیاتتوانمندیقابلیت ترمیمقابلیت تطبیقجلسه سوم: توسعه سریع نرم افزارفایده توسعه سریع نرم افزارمشکلات اساسی توسعه تدریجیمشکلات مدیریتیمشکلات پیمانکاریمشکلات اعتبارسنجیمشکلات نگهداریتوسعه تدریجی که بر طراحی معماری تاکید داردپنج اصول روش های فعالحضور مشتریتحویل تدریجیعدم پردازش افرادپذیرش تغییرحفظ سادگیبرنامه نویسی کرانه ای چیست؟شکل کلی برنامه نویسی کرانه ایاعمال برنامه نویسی کرانه ایبرنامه ریزی گام ها، نسخه های کوچکطزاحی ساده، توسعه اول- تستسازمان دهی مجدد، برنامه نویسی جفتیمالکیت جمعی، جامعیت مداومسرعت قابل دوام، حضور مشتریتوسعه سریع کاربرد چیست؟ابزارهایی که در محیط RAD به کارمی رودفوایداستفاده از نمونه اولیهبهبود قابلیت استفاده سیستمتطبیق نزدیک سیستم ها با نیازهای کاربرانبهبود کیفیت طزاحیبهبود قابلیت نگهداریکاهش تلاش موردنیاز توسعهنمونه اولیه موقتی چیست؟مدل کلی توسعه نمونه اولیهدلایل معقول نبودن سیستم ناقصجلسه چهارم: استفاده مجدد نرم افزارفواید استفاده مجدد نرم افزارافزایش قابلیت اعتمادکاهش ریسک فرآینداستفاده موثرازمتخصصینپذیرش استانداردتوسعه سریعمشکلات استفاده مجددافزایش هزینه نگهداریعدم وجود پشتیبانی ابزارسندرم کشف نشدهنگهداری کتابخانه قطعییافتن ودرک تطبیق قطعات قابل استفاده مجددعوامل مهم برای برنامه ریزی استفاده مجددزمان بندی توسعه برای نرم افزارطول عمرمورد انتظار نرم افزار        زمینه، مهارت هاوتجارت تیم توسعهحیاتی بودن نرم افزاروخواسته های آندامنه کاربردمحیطی که سیستم در آن اجرا خواهد شد.روش هایی که از استفاده مجدد نرم افزار پشتیبانی می کنندالگوهای طراحیتوسعه براساس قطعهمحیط های کاری کاربردپوشش سیستم کهنهسیستم های سرویس گراخطوط تولید کاربردجامعیت COTSکاربردهای عمودی قابل پیکربندیکتابخانه های برنامهمولدهای برنامهتوسعه نرم افزار براساس جنبه های مختلف چهار عنصر اساسی الگوهای طراحی:نامی که به الگو مراجعه می کند.توصیف محلی که وقت استفاده الگو را مشخص می کند.راه حل های بخش های مختلف باید توصیف شود.بیان نتایج- نتایج و توازن اعمال الگو محیط های کاری کاربرداستفاده مجدد محصول COTSچهار مشکل جامعیت سیستم های COTSعدم وجود کنترل برروی عملکرد و کاراییمشکلات مربوط به کارمتقابل سیستمعدم کنترل تکامل سیستمپشتیبانی از فروشندگان سیستمانواع خصوصی سازی خط تولید نرم افزارخصوصی سازی سکوخصوصی سازی محیطخصوصی سازی تابعیخصوصی سازی فرآیندسیستم EPR چیست؟سازمان سیستم های EPRمراحل تطبیق یک خانواده نرم افزار برای ایجاد کاربرد جدیدجلسه پنجم: مهندسی نرم افزار براساس قطعهمهندسی نرم افزار براساس قطعه (CBSE)فرآیند CBSE چیستمدل کلی فرآیند CBSEمبانی مهندسی نرم افزاربراساس قطعه:فطعات مستقلاستانداردهای قطعهمیان افزارفرآیند توسعهمشکلات روش CBSEاعتمادبه قطعهتصدیق قطعهپیش بینی ویژگی های جدیدموازنه های خواسته هاویژگی های قطعهاستانداردمستقلقابل ترکیبقابل استقرارمستندسازیتفاوت های اشیاء با قطعهمدل قطعه چیستعناصر به کار رفته در مدل قطعهسرویس های مدل قطعهتغییراتی که باعث می شود قطعه، قابل استفاده مجدد باشدتغییراسامی برای کلی ترکردن آن هاافزودن متدهایی برای ارائه عملکردهای بیشترسازکاری اداره کردن استثنا برای تمام متدهاافزودن واسط پیکربندی برای تطبیق قطعه جامعیت قطعات موردنیاز برای استقلال بیشترحذف متدهای ویژه کاربردترکیب قطعه دارای انواع زیر استجلسه ششم: توسعه سیستم های حیاتیسه روش مکمل برای توسعه نرم افزارویژگی های فرآیندهای قابل اتکاقابل مستندسازیاستاندارد شده قابل حسابرسیتنوع توانمندیفعالیت های فرآیند برای اجتناب از عیببازرسی خواسته ها مدیریت خواسته ها بررسی مدل بازرسی طراحی و کد تحلیل ایستا برنامه ریزی و مدیریت تستتکنیک های مهندسی نرم افزار برای تولید نرم افزار عاری از عیبفرآیندهای نرم افزارقابل اتکامدیریت کیفیتمشخصات رسمیوارسی ایستاتعیین نوع قویبرنامه نویسی امناطلاعات محافظت شدهچهار جنبه از تحمل عیبدو نوع تشخیص عیبتکنیک تحمل عیب سخت افزاریبرنامه نویسی N نسخه ای چیست؟حداقل نسخه های یک مدل برنامه نویسی N نسخه ایمدل کلی بلوک های ترمیم عیبجلسه هفتم: تکامل نرم افزارپویایی تکامل برنامه چیست؟قوانین چندگانه لمانتغییرات مداوم، حفظ شناخترشد دائمی، کیفیت رو به کاهشسیستم بازخوردی، پیچیدگی فزایندهتکامل برنامه بزرگ، پایداری سازمانیسه نوع نگهداری نرم افزار عبارت اندعواملی که در نگهداری نرم افزار، منجر به هزینه بالا می شودپایداری تیممسئولیت قراردادیمهارت های کارکنانقدمت برنامه و ساختارتعریف پیش بینی نگهداریطرح جامع پیش بینی نگهداریبرای پی بردن روابط سیتم و محیط، باید سه مورد را برآورد کردتعدادخواسته های ناپایدارسیستمتعداد و پیچیدگی واسط های سیستممعیارهای برآورد قابلیت نگهداریتعداد درخواست ها برای نگهداری تصحیحیمیانگین زمان لازم برای تحلیل اثر تغییرمیانگین زمان لازم برای پیاده سازی تغییرتعداد درخواست تغییر معوق (به تأخیرافتاده)فرآیندهای شناسایی تغییرات و تکامل سیستم، دوره ای اند و درسراسر طول عمر سیستم ادامه دارند؟فرآیند تکامل چیستفرآیند تکامل ناشی از درخواست هایی برای تغییرپیاده سازی تغییر چیست؟پیاده سازی تغییر دارای درک برنامهدو امتیاز مهم مهندسی مجدد سیستمتعریف مهندسی مجدد نرم افزارساختار کلی مهندسی مجدد نرم افزارتمایز بین مهندسی پیش رو و مهندسی مجدد نرم افزارعوامل کلیدی مؤثردرمهندسی مجدد:کیفیت نرم افزاری برای مهندسی مجددوجود ابزار پشتیبانی برای مهندسی مجددگستره تغییر داده ها برای مهندسی مجددوجود کارکنان خبره برای مهندسی مجددسنجش ارزش سیستم دارای چهار نکته استاستفاده ازسیستمفرآیند تجاری که پشتیبانی می شودقابلیت اتکای سیستمخروجی سیستمعوامل مؤثر در برآورد محیطپایداری عرضه کننده، نرخ خرابیهزینه های نگهداری، کارایی و قدمتخواسته های پشتیبانی، عملکرد متقابلجلسه هشتم: وارسی و اعتبارسنجیهدف نهایی فرآیندوارسی واعتبارسنجیدو تکنیک بررسی و تحلیل سیستم در فرآیند v&vبازبینی نرم افزارتست نرم افزاربازرسی ها و تست های نرم افزارفرآیند اشکال زدایی که نقص های موجود در سیستم رای افته واصلاح می کندتعریف فعالیت وارسی و اعتبارسنجیمشخصات جامع مدلVبازبینی نرم افزار چیست؟فرآیند بازبینی برنامه برای کشف نقضنقش های موجود در فرآیند بازبینیمراحل تحلیل ایستای خودکارتحلیل جریان کنترلتحلیل استفاده از دادهتحلیل واسطتحلیل جریان اطلاعاتتحلیل مسیرتعریف توسعه نرم افزار اتاق تمیزویژگی های روش اتاق تمیز برای توسعهجلسه نهم: تست نرم افزارفرآیند تست نرم افزار، دو هدف داردمدل کلی فرآیند تستدو فاز جداگانه برای تست سیستمچهار نوع از واسط های بین قطعات برنامهواسط های پارامترواسط های حافظه مشترکواسط های ارسال پیامواسط های رویه ایسه روش برای طراحی موارد تستتست براساس ساختار و پیاده سازی نرم افزارمجموعه مجتمعی از ابزارها برای پشتیبانی از فرآیند تستجلسه دهم: اعتبارسنجی سیستم های حیاتیمراحل فرآینداندازه گیری قابل اعتمادتعریف سابقه عملیاتی نرم افزارنمونه ای از سابقه عملیاتی براساس احتمال ورودی هافواید پیش بینی قابلیت اعتماد سیستمبرنامه ریزی تستمذاکره با مشتریفعالیت های تضمین امنیت در فرآیند توسعهچهار روش مکمل برای بررسی حفاظتتیم های مخالفوارسی رسمیارزیابی براساس تجربهارزیابی براساس ابزارتعریف موارد امنیت سیستممثالی از موارد امنیتی در پمپ انسولینجلسه یازدهم: مدیریت بر افرادسه دسته از متخصصین در مطالعه روان شناختی انگیزشوظیفه گراخودمحورتعامل گراعوامل مؤثر در کارگروهیترکیب گروه انسجام گروهی ارتباطات در گروهسازمان گروهامتیازات گروه منسجمایجاد استاندارد کیفیت گروهاعضای گروه نزدیک به هم کار کنند.اعضای گروه از کار یکدیگر باخبر می شوند.برنامه نویسی تجمعی می تواند تمرین شودعوامل مؤثر بر اثربخشی ارتباطاتاندازه گروهساختارگروهترکیب گروه محیط کار فیزیکی گروهپنج سطح مدل بلوغ قابلیت افرادجلسه دوازدهم: برآورد هزینه نرم افزارعوامل مؤثر در تعیین قیمت نرم افزارفرصت بازاربرآورد هزینه نامطمئنواژه های پیمان کاریناپایداری خواسته هاسلامت مالیعوامل مؤثر در بهره وری مهندسی نرم افزارتجربه دامنه کاربرد کیفیت فرآینداندازه پروژهپشتیبانی فناوری محیط کاریتکنیک های برآورد هزینهمدل سازی هزینه با الگوریتمقضاوت کردن کارشناسبرآورد از طریق مقایسه کردنبکاربردن قانون پارکینسونقیمت گذاری برای برنده شدنتغییراتی که بر برآورد حاصل از تجربه، تأثیر می گذاردتوسعه شیء گرا به جای عملکردگراسیستم مشتری- کارگزار به جای سیستم مبتنی بر کامپیوتر بزرگاستفاده از قطعات نرم افزاری آماده، به جای ایجاد قطعاتمدل های الگوریتمی تعیین هزینه کوکومو2عوامل مقایسه در کوکومو2 برای محاسبه توانپیشینه سازمان در سیستمبرطرف کردن ریسکانسجام تیم درسیستمبلوغ فرآینددرسیستمقابلیت انعطاف توسعهگزینه هایی که درتعیین هزینه نقش دارندجلسه سیزدهم: مدیریت کیفیتکیفیت فرآیند توسعه چیست؟مدل کلی کیفیت فرآیند و محصولچگونگی محاسبه صفات برای نرم افزارروابط بین صفات برای محاسبه صفات کیفیتاستانداردهای محصول و استانداردهای فرآیندفرم مرور طراحی، راهنمای مرور طراحیساختار سند خواسته ها، تحویل سند به cmفرمت فرآیند رویه، فرآیند انتشار نسخهسبک برنامه نویسی جاوا، فرآیند پذیرش برنامه پروژهفرمت برنامه پروژه، فرآیند کنترل تغییرفرم درخواست تغییر، فرآیند ثبت تسترابطه بین ایزو9000، مرجع کیفیت و برنامه های کیفیت پروژهنمونه های ازاستانداردهای سنداستانداردهای شناسایی سنداستانداردهای ساختارسنداستانداردهای ارائه سنداستانداردهای به هنگام سازی سندویژگی های استاندارد های کیفیت سندساختار کلی فرآیند تولید سندصفات کیفیت نرم افزاردو روش اندازه گیری محصولانواع معیارهای نرم افزاریرابطه معیارهای کنترلی و پیشگوتعریف اندازه گیری نرم افزارمراحل اساسی فرآیند اندازه گیری محصولمعیارهای محصول نرم افزارتوان ورودی/ خروجیطول کد منبع برنامهپیچیدگی سیکلوماتیکطول شناسه های برنامه عمق تودرتویی شرطیشاخص فاگ درسندجلسه چهاردهم: بهبود فرآیندسه مرحله اصلی بهبود فرآیندچهار دسته فرآیند نرم افزاریموقعیت ابزارها در پشتیبانی از فرآیندفرآیند تست یک پیمانه در سیستمی که از یک فرآیند مدیریت پیکربندی کنترل شده، استفاده می کندتغییر فرآیند چیست؟پنج مرحله تغییر فرآیندمدلCMMI مرحله ای چیست؟ناحیه های فرآیند در CMMIقابلیت به کارگیری انواع مختلف فرآیندهاجلسه پانزدهم: مدیریت پیکربندیسیستم ها باپیکربندی مختلفسه تکنیک شناسایی قطعه نرم افزاریموارد نگارش سیستمفایل های پیکربندی سیستمفایل های داده سیستمبرنامه نصب سیستممستندسازی الکترونیکی و کاغذی بسته بندی و معرفی مربوطفرآیند کامپایل کردن و پیوند دادن قطعات نرم افزاریقابلیت های فراهم شده توسط سیستم مدیریت نسخهثبت سابقه تغییرنسخهتوسعه مستقل نسخهشناسایی نسخه و نگارشمدیریت حافظه نسخهتعریف سیستم های مدیریت نسخهتفاوت های بین نسخه هابه صورت دلتاامکاناتی که توسط ابزارهای کیس آماده می شوند

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
کتاب مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل دانلود کتاب مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل نکات مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل خلاصه مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل خلاصه نکات مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل پاورپوینت مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل

مقایسه تأثیر الگوی مبتنی بر روش مشارکتی و الگوی مبتنی بر روش یادگیری انفرادی+ پرسشنامه 177صفحه ای

الگوی روش مشارکتی یادگیری,تحقیق روش مشارکتی یادگیری,تحقیق روش یادگیری,تحقیق روش یادگیری انفرادی,دانلود تحقیق روش یادگیری,دانلود تحقیق روش یادگیری انفرادی,روش مشارکتی یادگیری,روش یادگیری انفرادی,مقاله روش یادگیری دانلود مقایسه تأثیر الگوی مبتنی بر روش مشارکتی و الگوی مبتنی بر روش یادگیری انفرادی+…

تحقیق آشنايي با شركت ايران خودرو

تحقیق آشنايي با شركت ايران خودرو تحقیق آشنايي با شركت ايران خودرو رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع آشنايي با شركت ايران خودرو،در قالب word و در 65 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:ايران خودرو در سال 1341 با…

تحقیق اختلالات روان پزشکی کودکان، نوجوانان و راه های درمان آن ها

تحقیق اختلالات روان پزشکی کودکان، نوجوانان و راه های درمان آن ها اختلالات روانپزشکی کودکان و نوجوانان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع اختلالات روان پزشکی کودکان، نوجوانان و راه های درمان آن ها،در قالب word و در…

پاورپوینت بتن و انواع آن

پاورپوینت بتن و انواع آن بتن رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع بتن و انواع آن،در قالب ppt و در 34 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهساختار بتنویژگی های آب مصرفی بتنسیمانسیمان پرتلندتاریخچهانواع سیمان پرتلند و کاربرد آن هاسیمان پرتلند…

گزارش کارآموزی در شهرداری

دانلود,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود گزارش کارآموزی در شهرداری,دانلود گزارش کارورزی,شهرداری,کارآموزی,کارورزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی در شهرداری,گزارش کارآموزی شهرداری و مدیریت شهری,گزارش کارورزی شهرداری و مدیریت شهری,مدیریت شهری دانلود گزارش کارآموزی در شهرداری دانلود فایل در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما…

جزوه آشنایی با سازه های فضاکار

اجرای سازه فضاکار,سازه فضاکار,سازه فضاکار dwg,سازه فضاکار به انگلیسی,سازه فضاکار تک لایه,سازه فضاکار چوبی,سازه فضاکار گنبدی,سازه فضاکار مشهد,سازه فضاکار نقش جهان,سازه فضایی,سازه فضایی چیست,کاربردهای سازه فضاکار,مزایای سازه فضاکار جزوه آشنایی با سازه های فضاکار رفتن به سایت اصلی دانلود جزوه…

تحقیق تاريخ معماري

پایان نامه تاريخ معماري,پروژه تاريخ معماري,پروژه در مورد تاريخ معماري,تاريخ معماري,تحقیق آماده در مورد تاريخ,تحقیق در مورد تاريخ معماري,دانلود تحقیق تاريخ معماري,دانلود رایگان تحقیق تاريخ معماري,مقاله تاريخ معماري,مقاله در مورد تاريخ معماري تحقیق تاريخ معماري رفتن به سایت اصلی بخشی…

پاورپوینت رویکردهای تجزیه و تحلیل خط مشی

تجزیه و تحلیل خط مشی,تجزیه و تحلیل خط مشی عمومی,تجزیه و تحلیل خط مشی عمومی در سازمان,تجزیه و تحلیل خط مشی های بازاریابی رقابتی,تحقیق تجزیه و تحلیل خط مشی,تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی,رویکردهای تجزیه و تحلیل خط مشی,مقاله…

پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 30 (سود هر سهم)

پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 30 (سود هر سهم) استاندارد حسابداري شماره 30 رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداري شماره 30 (سود هر سهم)، در  قالب ppt و در 27 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:دامنه کاربردابزار مالكانهسهام عاديصاحبان…

پاورپوینت کاربرد روشهای هوشمند در تعیین عملکرد سازه های هیدرولیکی

پاورپوینت کاربرد روشهای هوشمند در تعیین عملکرد سازه های هیدرولیکی کاربرد روشهای هوشمند در تعیین عملکرد سازه های هیدرولیکی رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع کاربرد روشهای هوشمند در تعیین عملکرد سازه های هیدرولیکی،در قالب ppt و در…

پاورپوینت کتاب الکتروشیمی برای مهندسین تألیف دکتر حسین پازنده

پاورپوینت کتاب الکتروشیمی برای مهندسین دکتر حسین پازنده,دانلود کتاب الکتروشیمی برای مهندسین دکتر حسین پازنده,کتاب الکتروشیمی برای مهندسین دکتر حسین پازنده,نکات کتاب الکتروشیمی برای مهندسین دکتر حسین پازنده دانلود پاورپوینت کتاب الکتروشیمی برای مهندسین تألیف دکتر حسین پازنده دانلود فایل…

تحقيق مدیریت پایگاه داده ها

آشنايي با اكسس,اكسس,تحقيق,تحقيق مديريت,دانلود تحقيق,كار تحقيق,مديريت پايگاه داده ها,مديريت داده دانلود تحقيق مدیریت پایگاه داده ها دانلود فایل مقدمه مدیریت پایگاه داده ها (چه داده های متنی یا تصویری یا غیره) شاید مهمترین كاربردی بوده است كه همواره از كامپیوترهای…

تحقیق تحقیق و بينش عناصر معماري

تحقیق تحقیق و بينش عناصر معماري تحقیق تحقيق و بينش عناصر معماري رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  تحقیق و بينش عناصر معماري،در قالب word و در 17 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه و هدف كلي از اين تحقيق و پژوهش…

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح چاپ صنعتی

امکان سنجی طرح چاپ صنعتی,برآورد هزینه طرح چاپ صنعتی,دانلود طرح توجیهی طرح چاپ صنعتی,راه اندازی طرح چاپ صنعتی,طرح توجیهی طرح چاپ صنعتی,طرح راه اندازی طرح چاپ صنعتی,طرح کسب و کار طرح چاپ صنعتی,کارآفرینی طرح چاپ صنعتی دانلود مطالعات امکان سنجی…

پاورپوینت اصول بیوسکیوریتی خوراک طیور

اصول بیوسکیوریتی خوراک طیور,بهترین غذا برای مرغ تخمگذار,پرورش و تولید غذای طیور,تغذیه مرغ با کرم,روش های تکهداری غذای طیور,غذای مرغ پاورپوینت اصول بیوسکیوریتی خوراک طیور رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع اصول بیوسکیوریتی خوراک طیور، در قالب ppt…

تحقیق بررسی نرخ بيكاري و اشتغال زایی

تحقیق بررسی نرخ بيكاري و اشتغال زایی نرخ بيكاري و اشتغال زایی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق بررسی نرخ بيكاري و اشتغال زاییقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 33 بخشی از متن تحقیق:چكيده:كاهش نرخ بيكاري نيروي انساني…

پاورپوینت درس یازدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (کشورهای همسایه 1)

پاورپوینت پنجم ابتدایی,پاورپوینت درس 11 مطالعات اجتماعی پنجم,پاورپوینت درس کشورهای همسایه1,پاورپوینت درس یازدهم مطالعات اجتماعی پنجم,درس کشورهای همسایه 1,درس یازدهم مطالعات اجتماعی پنجم,کشورهای همسایه ما,مطالعات پنجم ابتدایی دانلود پاورپوینت درس یازدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (کشورهای همسایه 1)…

تحقیق بررسی ادرار

بررسی آزمایش ادرار,بررسی ادرار,بررسی ماکروسکوپی ادرار,بررسی میکروسکوپی ادرار,پایان نامه,پایان نامه در مورد ادرار,تحقیق ادرار,تحقیق در مورد ادرار,تحقیق درباره ادرار,تحقیق دستگاه دفع ادرار,مقاله ادرار,مقاله در مورد ادرار,مقاله درباره ادرار دانلود تحقیق بررسی ادرار دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد بررسی ادرار،در قالب doc…

تحقیق استراتژی های بازاریابی

تحقیق استراتژی های بازاریابی استراتژی های بازاریابی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع استراتژی های بازاریابی،در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهاستراتژی‌های رقابتیاستراتژي بازاريابي يکپارچهاستراتژي بازاريابي شبکه‌اياستراتژي بازاريابي گذاراستراتژي بازاريابي اکتشافياستراتژي بازاريابي احيائياستراتژي بازاريابي سرآمداستراتژي…

تحقیق محبت در خانواده

پایان نامه پیرامون محبت در خانواده,پروژه محبت در خانواده,تحقیق در مورد محبت در خانواده,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی محبت در خانواده,تحقیق محبت در خانواده,دانلود تحقیق محبت در خانواده,مقاله محبت در خانواده تحقیق محبت در خانواده رفتن به سایت اصلی بخشی از متن…

پاورپوینت سازماندهی و رهبری

اهميت سازماندهي و طراحي سازمان,پاورپوینت سازماندهی و رهبری,تاريخچه طراحي سازمان,تعريف ساختار سازماني,تعريف سازماندهي,عوامل موثر در تعيين ارتفاع سازمان,گرایش هاي جديد سازماندهي,مباني طراحي سازمان,موضوعات قابل توجه در تقسيم كار عمودي پاورپوینت سازماندهی و رهبری رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت…

تحقيق اصول تئوری جایگاه مرکزی و اثرات تفریحات جهانگردی

اثرات تفریحات جهانگردی,اصول تئوری,تئوري جايگاه مركزي,تحقیق توریسم,تحقیق جهانگردی,تحقیق گردشگری,توريسم,جایگاه مرکزی توریسم,جهانگردي,جهانگردی تفريحات,دانلود تحقیق,گردشگري دانلود تحقيق اصول تئوری جایگاه مرکزی و اثرات تفریحات جهانگردی دانلود فایل چکیده: ابتکارات و مقدمات تفریحات جهانگردی می تواند کمک کند به اساس صادرات اکثر جوامع…

نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان خرمدره

استان زنجان,لایه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان خرمدره,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان خرمدره,نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان خرمدره دانلود نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان خرمدره دانلود فایل نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان خرمدره…

تحقیق سيستم هاي ساخت و ساز خشك

پانلهای گچی,ساخت و ساز خشک,سيستم ساخت و ساز خشک,سيستم هاي ساخت و ساز خشك,سيستم های ساخت و ساز خشک,سیستمهای ساخت و ساز خشک کناف,صفحات ساختار گچی خشک,صفحات گچی,مزایای استفاده از سیستم ساخت و ساز خشک دانلود تحقیق سيستم هاي ساخت…

فصل 6 کتاب رفتار بنگاه و سازمان های صنعتی

دانلود کتاب رفتار بنگاه و سازمان های صنعتی,دانلود کتاب رفتار سازمان های صنعتی,رفتار بنگاه های اقتصادی,رفتار بنگاه و سازمان های صنعتی,رفتار سازمان های اقتصادی,کتاب رفتار بنگاه و سازمان های صنعتی دانلود فصل 6 کتاب رفتار بنگاه و سازمان های صنعتی…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *